هزینه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

هزینه نقل و انتقال اتومبیل و تنظیم سند قطعی منقول خودرو (وسائط نقلیه) در دفاتر اسناد رسمی

 

خودروهای داخلی (شمسی)

از جستجو استفاده کنید

در دست تهیه

 

خودروهای وارداتی (میلادی)

از جستجو استفاده کنید

نام محصولعوارض سالیانه شهرداریمدل ۲۰۱۸مدل ۲۰۱۷مدل ۲۰۱۶مدل ۲۰۱۵مدل ۲۰۱۴مدل ۲۰۱۳مدل ۲۰۱۲ و پایین تر
بنز A140۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
بنز A150۱,۰۵۰,۰۰۰۷,۴۱۴,۶۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
بنز کوپه A150۹۷۵,۰۰۰۶,۹۵۷,۸۵۰۵,۷۷۰,۳۰۰
بنز A160۱,۱۲۵,۰۰۰۷,۸۷۱,۳۵۰۶,۵۰۱,۱۰۰
بنز A160 LONG۱,۱۲۵,۰۰۰۷,۸۷۱,۳۵۰۶,۵۰۱,۱۰۰
بنز کوپه A160۹۷۵,۰۰۰۶,۹۵۷,۸۵۰۵,۷۷۰,۳۰۰
بنز A170۱,۲۷۵,۰۰۰۸,۷۸۴,۸۵۰۷,۲۳۱,۹۰۰
بنز کوپه A170۱,۲۰۰,۰۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰۶,۸۶۶,۵۰۰
بنز A180۱,۳۵۰,۰۰۰۹,۲۴۱,۶۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
بنز کوپه A180۱,۲۷۵,۰۰۰۸,۷۸۴,۸۵۰۷,۲۳۱,۹۰۰
بنز A190۱,۴۲۵,۰۰۰۹,۶۹۸,۳۵۰۷,۹۶۲,۷۰۰
بنز A190 LONG۱,۴۲۵,۰۰۰۹,۶۹۸,۳۵۰۷,۹۶۲,۷۰۰
بنز A200۳,۱۵۰,۰۰۰۳۰,۲۳۱,۳۰۰۲۶,۸۵۲,۴۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰
بنز A200 TURBO۳,۶۰۰,۰۰۰۳۴,۰۹۲,۹۰۰۳۰,۲۳۱,۳۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰
بنز کوپه A200۳,۰۷۵,۰۰۰۲۹,۵۸۷,۷۰۰۲۶,۲۸۹,۲۵۰۲۲,۹۹۰,۸۰۰۱۹,۶۹۲,۳۵۰۱۶,۰۰۱,۵۰۰
بنز کوپه A200 TURBO۳,۱۵۰,۰۰۰۳۰,۲۳۱,۳۰۰۲۶,۸۵۲,۴۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰
بنز A210 EVOLUTION۹۰۰,۰۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
بنز A210 EVOLUTION LONG۹۷۵,۰۰۰۵,۷۷۰,۳۰۰
بنز B150۱,۴۲۵,۰۰۰۹,۶۹۸,۳۵۰۷,۹۶۲,۷۰۰
بنز B160۱,۵۰۰,۰۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
بنز B170۱,۵۷۵,۰۰۰۱۰,۶۱۱,۸۵۰۸,۶۹۳,۵۰۰
بنز B180۳,۲۷۰,۰۰۰۳۱,۲۶۱,۰۶۰۲۷,۷۵۳,۴۴۰۲۴,۲۴۵,۸۲۰۲۰,۷۳۸,۲۰۰۱۶,۹۵۱,۵۴۰
بنز B180 NGT۳,۳۰۰,۰۰۰۳۱,۵۱۸,۵۰۰۲۷,۹۷۸,۷۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
بنز B200۳,۷۵۰,۰۰۰۳۵,۳۸۰,۱۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰۲۳,۳۱۲,۶۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰
بنز SPORT TOURER و B200 TURBO۳,۸۲۵,۰۰۰۳۶,۰۲۳,۷۰۰۳۱,۹۲۰,۷۵۰۲۷,۸۱۷,۸۰۰۲۳,۷۱۴,۸۵۰۱۹,۶۱۱,۹۰۰
بنز B200 NG۳,۹۰۰,۰۰۰۳۶,۶۶۷,۳۰۰۳۲,۴۸۳,۹۰۰۲۸,۳۰۰,۵۰۰۲۴,۱۱۷,۱۰۰۱۹,۹۳۳,۷۰۰
بنز C55 AMG۴,۰۵۰,۰۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰
بنز استیشن C55 AMG۴,۲۰۰,۰۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰
بنز C180۳,۷۵۰,۰۰۰۳۵,۳۸۰,۱۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰۲۳,۳۱۲,۶۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰
بنز استیشن C180۳,۹۰۰,۰۰۰۳۶,۶۶۷,۳۰۰۳۲,۴۸۳,۹۰۰۲۸,۳۰۰,۵۰۰۲۴,۱۱۷,۱۰۰۱۹,۹۳۳,۷۰۰
بنز C180 CGI۳,۷۵۰,۰۰۰۳۵,۳۸۰,۱۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰۲۳,۳۱۲,۶۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰
بنز C180 K۳,۷۵۰,۰۰۰۳۵,۳۸۰,۱۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰۲۳,۳۱۲,۶۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰
بنز استیشن C180 K۳,۹۰۰,۰۰۰۳۶,۶۶۷,۳۰۰۳۲,۴۸۳,۹۰۰۲۸,۳۰۰,۵۰۰۲۴,۱۱۷,۱۰۰۱۹,۹۳۳,۷۰۰
بنز کوپه C180K۳,۶۷۵,۰۰۰۳۴,۷۳۶,۵۰۰۳۰,۷۹۴,۴۵۰۲۶,۸۵۲,۴۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۱۸,۹۲۴,۷۰۰
بنز C200۶,۷۵۰,۰۰۰۷۵,۶۰۵,۱۰۰۶۸,۳۶۴,۶۰۰۶۱,۱۲۴,۱۰۰۵۳,۸۸۳,۶۰۰۴۶,۶۴۳,۱۰۰۳۹,۴۰۲,۶۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰
بنز استیشن C200۵,۲۵۰,۰۰۰۴۸,۲۵۲,۱۰۰۴۲,۶۲۰,۶۰۰۳۶,۹۸۹,۱۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰
بنز C200 CGI۵,۲۵۰,۰۰۰۴۸,۲۵۲,۱۰۰۴۲,۶۲۰,۶۰۰۳۶,۹۸۹,۱۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰
بنز C200 K۳,۶۰۰,۰۰۰۳۰,۲۳۱,۳۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰
بنز C200K آوانتگارد۳,۶۷۵,۰۰۰۳۰,۷۹۴,۴۵۰۲۶,۸۵۲,۴۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۱۸,۹۲۴,۷۰۰
بنز استیشن C200 K۳,۶۷۵,۰۰۰۳۰,۷۹۴,۴۵۰۲۶,۸۵۲,۴۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۱۸,۹۲۴,۷۰۰
بنز کوپه C200K۳,۶۰۰,۰۰۰۳۰,۲۳۱,۳۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰
بنز C220۱,۸۷۵,۰۰۰۱۲,۴۳۸,۸۵۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰
بنز C230۲,۴۰۰,۰۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
بنز استیشن C230۲,۴۷۵,۰۰۰۱۶,۰۹۲,۸۵۰۱۳,۰۷۸,۳۰۰
بنز کوپه C230۲,۴۰۰,۰۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
بنز C240۲,۴۷۵,۰۰۰۱۶,۰۹۲,۸۵۰۱۳,۰۷۸,۳۰۰
بنز C240 4MATIC۲,۶۲۵,۰۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
بنز استیشن C240۲,۵۵۰,۰۰۰۱۶,۵۴۹,۶۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
بنز استیشن C240 4MATIC۲,۷۰۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بنز C250۵,۵۵۰,۰۰۰۵۰,۸۲۶,۵۰۰۴۴,۸۷۳,۲۰۰۳۸,۹۱۹,۹۰۰۳۲,۹۶۶,۶۰۰۲۷,۰۱۳,۳۰۰
بنز استیشن C250۵,۶۲۵,۰۰۰۵۱,۴۷۰,۱۰۰۴۵,۴۳۶,۳۵۰۳۹,۴۰۲,۶۰۰۳۳,۳۶۸,۸۵۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰
بنز کوپه C250۵,۵۵۰,۰۰۰۵۰,۸۲۶,۵۰۰۴۴,۸۷۳,۲۰۰۳۸,۹۱۹,۹۰۰۳۲,۹۶۶,۶۰۰۲۷,۰۱۳,۳۰۰
بنز C250 CGI۵,۶۲۵,۰۰۰۵۱,۴۷۰,۱۰۰۴۵,۴۳۶,۳۵۰۳۹,۴۰۲,۶۰۰۳۳,۳۶۸,۸۵۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰
بنز C270۲,۲۵۰,۰۰۰۱۴,۷۲۲,۶۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰
بنز C280۲,۵۵۰,۰۰۰۱۶,۵۴۹,۶۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
بنز آوانتگارد C280۲,۶۲۵,۰۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
بنز C280 4MATIC۲,۷۰۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بنز استیشن C280۲,۶۲۵,۰۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
بنز استیشن C280 4MATIC۲,۷۷۵,۰۰۰۱۷,۹۱۹,۸۵۰۱۴,۵۳۹,۹۰۰
بنز C300۴,۰۵۰,۰۰۰۲۹,۲۶۵,۹۰۰۲۴,۹۲۱,۶۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰
بنز C300 4MATIC۴,۲۰۰,۰۰۰۳۰,۲۳۱,۳۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰
بنز استیشن C300۴,۰۵۰,۰۰۰۲۹,۲۶۵,۹۰۰۲۴,۹۲۱,۶۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰
بنز C320۱,۸۰۰,۰۰۰۹,۷۸۹,۷۰۰
بنز C320 4MATIC۱,۹۵۰,۰۰۰۱۰,۵۲۰,۵۰۰
بنز استیشن C320۱,۸۷۵,۰۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰
بنز استیشن C320 4MATIC۲,۰۲۵,۰۰۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰
بنز کوپه C320۱,۸۷۵,۰۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰
بنز C350۴,۲۰۰,۰۰۰۳۰,۲۳۱,۳۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰
بنز C350 4MATIC۴,۳۵۰,۰۰۰۳۱,۱۹۶,۷۰۰۲۶,۵۳۰,۶۰۰۲۱,۸۶۴,۵۰۰
بنز استیشن C350۴,۳۵۰,۰۰۰۳۱,۱۹۶,۷۰۰۲۶,۵۳۰,۶۰۰۲۱,۸۶۴,۵۰۰
بنز استیشن C350 4MATIC۴,۴۲۵,۰۰۰۳۱,۶۷۹,۴۰۰۲۶,۹۳۲,۸۵۰۲۲,۱۸۶,۳۰۰
بنز کوپه C350۴,۲۰۰,۰۰۰۳۰,۲۳۱,۳۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰
بنز E55 AMG۳,۷۵۰,۰۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰
بنز استیشن E55 AMG۳,۹۰۰,۰۰۰۱۹,۹۳۳,۷۰۰
بنز E63 AMG۸,۱۰۰,۰۰۰۳۷,۹۵۴,۵۰۰
بنز استیشن E63 AMG۸,۲۵۰,۰۰۰۳۸,۵۹۸,۱۰۰
بنز E190۹۷۵,۰۰۰۵,۷۷۰,۳۰۰
بنز E200 و E200K۶,۵۷۰,۰۰۰۷۳,۶۷۴,۳۰۰۶۶,۶۲۶,۸۸۰۵۹,۵۷۹,۴۶۰۵۲,۵۳۲,۰۴۰۴۵,۴۸۴,۶۲۰۳۸,۴۳۷,۲۰۰۳۱,۳۸۹,۷۸۰
بنز کوپه E200۶,۳۷۵,۰۰۰۷۱,۵۸۲,۶۰۰۶۴,۷۴۴,۳۵۰۵۷,۹۰۶,۱۰۰۵۱,۰۶۷,۸۵۰۴۴,۲۲۹,۶۰۰۳۷,۳۹۱,۳۵۰۳۰,۵۵۳,۱۰۰
بنز کوپه E200K۵,۱۰۰,۰۰۰۴۶,۹۶۴,۹۰۰۴۱,۴۹۴,۳۰۰۳۶,۰۲۳,۷۰۰۳۰,۵۵۳,۱۰۰۲۵,۰۸۲,۵۰۰
بنز کابریو E200۷,۰۵۰,۰۰۰۷۸,۸۲۳,۱۰۰۷۱,۲۶۰,۸۰۰۶۳,۶۹۸,۵۰۰۵۶,۱۳۶,۲۰۰۴۸,۵۷۳,۹۰۰۴۱,۰۱۱,۶۰۰۳۳,۴۴۹,۳۰۰
بنز استیشن E200۶,۴۵۰,۰۰۰۷۲,۳۸۷,۱۰۰۶۵,۴۶۸,۴۰۰۵۸,۵۴۹,۷۰۰۵۱,۶۳۱,۰۰۰۴۴,۷۱۲,۳۰۰۳۷,۷۹۳,۶۰۰۳۰,۸۷۴,۹۰۰
بنز استیشن E200K۵,۲۵۰,۰۰۰۴۸,۲۵۲,۱۰۰۴۲,۶۲۰,۶۰۰۳۶,۹۸۹,۱۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰
بنز E200 NGT۶,۴۵۰,۰۰۰۷۲,۳۸۷,۱۰۰۶۵,۴۶۸,۴۰۰۵۸,۵۴۹,۷۰۰۵۱,۶۳۱,۰۰۰۴۴,۷۱۲,۳۰۰۳۷,۷۹۳,۶۰۰۳۰,۸۷۴,۹۰۰
بنز E200 CGI۶,۳۷۵,۰۰۰۷۱,۵۸۲,۶۰۰۶۴,۷۴۴,۳۵۰۵۷,۹۰۶,۱۰۰۵۱,۰۶۷,۸۵۰۴۴,۲۲۹,۶۰۰۳۷,۳۹۱,۳۵۰۳۰,۵۵۳,۱۰۰
بنز E220۹۷۵,۰۰۰۵,۷۷۰,۳۰۰
بنز E220 CDI۳,۹۰۰,۰۰۰۲۸,۳۰۰,۵۰۰۲۴,۱۱۷,۱۰۰۱۹,۹۳۳,۷۰۰
بنز E230۲,۳۲۵,۰۰۰۱۲,۳۴۷,۵۰۰
بنز E240۲,۴۷۵,۰۰۰۱۳,۰۷۸,۳۰۰
بنز E240 4MATIC۲,۵۵۰,۰۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
بنز استیشن E240۲,۵۵۰,۰۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
بنز استیشن E240 4MATIC۲,۶۲۵,۰۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
بنز E250۷,۲۳۰,۰۰۰۸۰,۷۵۳,۹۰۰۷۲,۹۹۸,۵۲۰۶۵,۲۴۳,۱۴۰۵۷,۴۸۷,۷۶۰۴۹,۷۳۲,۳۸۰۴۱,۹۷۷,۰۰۰۳۴,۲۲۱,۶۲۰
بنز کوپه E250۷,۰۸۰,۰۰۰۷۹,۱۴۴,۹۰۰۷۱,۵۵۰,۴۲۰۶۳,۹۵۵,۹۴۰۵۶,۳۶۱,۴۶۰۴۸,۷۶۶,۹۸۰۴۱,۱۷۲,۵۰۰۳۳,۵۷۸,۰۲۰
بنز کابریو E250۸,۱۷۵,۰۰۰۹۰,۸۹۰,۶۰۰۸۲,۱۲۱,۵۵۰۷۳,۳۵۲,۵۰۰۶۴,۵۸۳,۴۵۰۵۵,۸۱۴,۴۰۰۴۷,۰۴۵,۳۵۰۳۸,۲۷۶,۳۰۰
بنز E260۱,۴۲۵,۰۰۰۷,۹۶۲,۷۰۰
بنز E280۳,۶۰۰,۰۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰
بنز E280 4MATIC۳,۶۷۵,۰۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۱۸,۹۲۴,۷۰۰
بنز استیشن E280۳,۶۷۵,۰۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۱۸,۹۲۴,۷۰۰
بنز استیشن E280 4MATIC۳,۷۵۰,۰۰۰۲۳,۳۱۲,۶۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰
بنز E300۵,۵۵۰,۰۰۰۳۸,۹۱۹,۹۰۰۳۲,۹۶۶,۶۰۰۲۷,۰۱۳,۳۰۰
بنز استیشن E300۵,۶۲۵,۰۰۰۳۹,۴۰۲,۶۰۰۳۳,۳۶۸,۸۵۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰
بنز E320۲,۶۲۵,۰۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
بنز E320 4MATIC۲,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بنز استیشن E320۲,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بنز استیشن E320 4MATIC۲,۷۷۵,۰۰۰۱۴,۵۳۹,۹۰۰
بنز E350۵,۷۰۰,۰۰۰۳۹,۸۸۵,۳۰۰۳۳,۷۷۱,۱۰۰۲۷,۶۵۶,۹۰۰
بنز E350 کابریولت۶,۶۰۰,۰۰۰۴۵,۶۷۷,۷۰۰۳۸,۵۹۸,۱۰۰۳۱,۵۱۸,۵۰۰
بنز E350 کوپه۵,۷۷۵,۰۰۰۴۰,۳۶۸,۰۰۰۳۴,۱۷۳,۳۵۰۲۷,۹۷۸,۷۰۰
بنز E350 4MATIC۵,۷۷۵,۰۰۰۴۰,۳۶۸,۰۰۰۳۴,۱۷۳,۳۵۰۲۷,۹۷۸,۷۰۰
بنز استیشن E350۵,۷۷۵,۰۰۰۴۰,۳۶۸,۰۰۰۳۴,۱۷۳,۳۵۰۲۷,۹۷۸,۷۰۰
بنز استیشن E350 4MATIC۵,۸۵۰,۰۰۰۴۰,۸۵۰,۷۰۰۳۴,۵۷۵,۶۰۰۲۸,۳۰۰,۵۰۰
بنز E430۲,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بنز E500۴,۵۰۰,۰۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰
بنز E500 4MATIC۴,۵۷۵,۰۰۰۲۲,۸۲۹,۹۰۰
بنز استیشن E500۴,۵۷۵,۰۰۰۲۲,۸۲۹,۹۰۰
بنز استیشن E500 4MATIC۴,۶۵۰,۰۰۰۲۳,۱۵۱,۷۰۰
بنز G320 LONG۴,۲۰۰,۰۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰
بنز استیشن G320۴,۱۲۵,۰۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰
بنز G320 CABRIO۴,۳۵۰,۰۰۰۲۱,۸۶۴,۵۰۰
بنز G500 LONG۴,۶۵۰,۰۰۰۲۳,۱۵۱,۷۰۰
بنز استیشن G500۴,۵۷۵,۰۰۰۲۲,۸۲۹,۹۰۰
بنز G500 CABRIO۴,۸۰۰,۰۰۰۲۳,۷۹۵,۳۰۰
بنز GLK280۲,۸۵۰,۰۰۰۱۴,۹۰۵,۳۰۰
بنز GLK280 - 4MATIC۳,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰
بنز GLK300 - 4MATIC۵,۷۰۰,۰۰۰۳۹,۸۸۵,۳۰۰۳۳,۷۷۱,۱۰۰۲۷,۶۵۶,۹۰۰
بنز GLK350۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰۳۵,۳۸۰,۱۰۰۲۸,۹۴۴,۱۰۰
بنز GLK350 - 4MATIC۶,۱۵۰,۰۰۰۴۲,۷۸۱,۵۰۰۳۶,۱۸۴,۶۰۰۲۹,۵۸۷,۷۰۰
بنز S280۱,۲۰۰,۰۰۰۶,۸۶۶,۵۰۰
بنز S280 LONG۱,۳۵۰,۰۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
بنز S320 LONG & S320۱,۵۰۰,۰۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
بنز S350۸,۷۰۰,۰۰۰۵۹,۱۹۳,۳۰۰۴۹,۸۶۱,۱۰۰۴۰,۵۲۸,۹۰۰
بنز S350 4MATIC۸,۸۵۰,۰۰۰۶۰,۱۵۸,۷۰۰۵۰,۶۶۵,۶۰۰۴۱,۱۷۲,۵۰۰
بنز S350 LONG۹,۲۲۵,۰۰۰۶۲,۵۷۲,۲۰۰۵۲,۶۷۶,۸۵۰۴۲,۷۸۱,۵۰۰
بنز S350 4MATIC LONG۹,۳۰۰,۰۰۰۶۳,۰۵۴,۹۰۰۵۳,۰۷۹,۱۰۰۴۳,۱۰۳,۳۰۰
بنز S430۲,۴۰۰,۰۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
بنز S430 LONG۲,۴۷۵,۰۰۰۱۳,۰۷۸,۳۰۰
بنز S430 4MATIC۲,۴۷۵,۰۰۰۱۳,۰۷۸,۳۰۰
بنز S430 4MATIC LONG۲,۵۵۰,۰۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
بنز S450۴,۶۵۰,۰۰۰۲۳,۱۵۱,۷۰۰
بنز S450 LONG۴,۸۰۰,۰۰۰۲۳,۷۹۵,۳۰۰
بنز S450 4MATIC۴,۸۰۰,۰۰۰۲۳,۷۹۵,۳۰۰
بنز S450 4MATIC LONG۴,۹۵۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰
بنز S500۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱۵۷,۶۶۴,۱۰۰۱۳۱,۹۲۰,۱۰۰۱۰۶,۱۷۶,۱۰۰
بنز کوپه S500۲۴,۷۵۰,۰۰۰۱۶۲,۴۹۱,۱۰۰۱۳۵,۹۴۲,۶۰۰۱۰۹,۳۹۴,۱۰۰
بنز S500 LONG۲۴,۷۵۰,۰۰۰۱۶۲,۴۹۱,۱۰۰۱۳۵,۹۴۲,۶۰۰۱۰۹,۳۹۴,۱۰۰
بنز S500 4MATIC۲۴,۷۵۰,۰۰۰۱۶۲,۴۹۱,۱۰۰۱۳۵,۹۴۲,۶۰۰۱۰۹,۳۹۴,۱۰۰
بنز S500 4MATIC LONG۲۵,۵۰۰,۰۰۰۱۶۷,۳۱۸,۱۰۰۱۳۹,۹۶۵,۱۰۰۱۱۲,۶۱۲,۱۰۰
بنز S600۱۸,۰۰۰,۰۰۰۹۹,۷۴۰,۱۰۰۸۰,۴۳۲,۱۰۰
بنز S600 LONG۱۸,۷۵۰,۰۰۰۱۰۳,۷۶۲,۶۰۰۸۳,۶۵۰,۱۰۰
بنز S65 AMG۱۹,۵۰۰,۰۰۰۱۰۷,۷۸۵,۱۰۰۸۶,۸۶۸,۱۰۰
بنز CL63 AMG۱۸,۷۵۰,۰۰۰۱۰۳,۷۶۲,۶۰۰۸۳,۶۵۰,۱۰۰
بنز CL65 AMG۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵,۸۳۰,۱۰۰۹۳,۳۰۴,۱۰۰
بنز CL500۱۵,۷۵۰,۰۰۰۱۰۴,۵۶۷,۱۰۰۸۷,۶۷۲,۶۰۰۷۰,۷۷۸,۱۰۰
بنز CL500 4MATIC۱۶,۵۰۰,۰۰۰۱۰۹,۳۹۴,۱۰۰۹۱,۶۹۵,۱۰۰۷۳,۹۹۶,۱۰۰
بنز CL600۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۳۵۶,۱۰۰۱۱۵,۸۳۰,۱۰۰۹۳,۳۰۴,۱۰۰
بنز CLS55 AMG۶,۷۵۰,۰۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰
بنز CLS63 AMG۱۲,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۵۶۰,۱۰۰۵۴,۶۸۸,۱۰۰
بنز CLS350۹,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۱۲۴,۱۰۰۵۱,۴۷۰,۱۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰
بنز CLS350 CGI۸,۷۰۰,۰۰۰۵۹,۱۹۳,۳۰۰۴۹,۸۶۱,۱۰۰۴۰,۵۲۸,۹۰۰
بنز CLS500۱۰,۸۰۰,۰۰۰۷۲,۷۰۸,۹۰۰۶۱,۱۲۴,۱۰۰۴۹,۵۳۹,۳۰۰
بنز CLS500 4MATIC۱۱,۴۰۰,۰۰۰۷۶,۵۷۰,۵۰۰۶۴,۳۴۲,۱۰۰۵۲,۱۱۳,۷۰۰
بنز کوپه CLK55 AMG۲,۸۵۰,۰۰۰۱۴,۹۰۵,۳۰۰
بنز CLK55 AMG CABRIO۳,۱۵۰,۰۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰
بنز کوپه CLK63 AMG۳,۳۰۰,۰۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
بنز CLK63 AMG CABRIO۳,۶۰۰,۰۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰
بنز کوپه CLK200 K۲,۲۵۰,۰۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰
بنز CLK200 CABRIO۲,۵۵۰,۰۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
بنز کوپه CLK240۱,۹۵۰,۰۰۰۱۰,۵۲۰,۵۰۰
بنز CLK240 CABRIO۲,۲۵۰,۰۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰
بنز کوپه CLK280۲,۵۵۰,۰۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
بنز CLK280 CABRIO۲,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بنز کوپه CLK320۲,۱۰۰,۰۰۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰
بنز CLK320 CABRIO۲,۴۰۰,۰۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
بنز کوپه CLK350۲,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بنز CLK350 CABRIO۳,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰
بنز کوپه CLK500۳,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰
بنز CLK500 CABRIO۳,۳۰۰,۰۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
بنز SE420۹۰۰,۰۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
بنز SEL380۶۷۵,۰۰۰۴,۲۶۵,۱۰۰
بنز SL55 AMG۹,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰
بنز SL63 AMG۱۳,۵۰۰,۰۰۰۶۱,۱۲۴,۱۰۰
بنز SL65 AMG۱۶,۵۰۰,۰۰۰۷۳,۹۹۶,۱۰۰
بنز SL280۴,۰۵۰,۰۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰
بنز SL320۴,۳۵۰,۰۰۰۲۱,۸۶۴,۵۰۰
بنز SL350۱۱,۲۵۰,۰۰۰۷۵,۶۰۵,۱۰۰۶۳,۵۳۷,۶۰۰۵۱,۴۷۰,۱۰۰
بنز SL500۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۹,۷۴۰,۱۰۰۸۳,۶۵۰,۱۰۰۶۷,۵۶۰,۱۰۰
بنز SL600۱۶,۵۰۰,۰۰۰۱۰۹,۳۹۴,۱۰۰۹۱,۶۹۵,۱۰۰۷۳,۹۹۶,۱۰۰
بنز SLK55 AMG۸,۲۵۰,۰۰۰۳۸,۵۹۸,۱۰۰
بنز SLK200۳,۱۵۰,۰۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰
بنز SLK200K۳,۱۵۰,۰۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰
بنز SLK280۳,۶۰۰,۰۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰
بنز SLK300۴,۰۵۰,۰۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰
بنز SLK350۷,۲۰۰,۰۰۰۴۹,۵۳۹,۳۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰۳۴,۰۹۲,۹۰۰
بنز SLS63 AMG۳۴,۵۰۰,۰۰۰۲۲۵,۲۴۲,۱۰۰۱۸۸,۲۳۵,۱۰۰۱۵۱,۲۲۸,۱۰۰
بنز ML63 AMG۸,۲۵۰,۰۰۰۳۸,۵۹۸,۱۰۰
بنز ML350۱۰,۵۰۰,۰۰۰۷۰,۷۷۸,۱۰۰۵۹,۵۱۵,۱۰۰۴۸,۲۵۲,۱۰۰
بنز ML350 4MATIC۱۰,۶۵۰,۰۰۰۷۱,۷۴۳,۵۰۰۶۰,۳۱۹,۶۰۰۴۸,۸۹۵,۷۰۰
بنز ML500۵,۵۵۰,۰۰۰۲۷,۰۱۳,۳۰۰
بنز MEC45A۸,۲۸۰,۰۰۰۹۲,۰۱۶,۹۰۰۸۳,۱۳۵,۲۲۰۷۴,۲۵۳,۵۴۰۶۵,۳۷۱,۸۶۰۵۶,۴۹۰,۱۸۰۴۷,۶۰۸,۵۰۰۳۸,۷۲۶,۸۲۰
بنز MEC45G۸,۱۴۵,۰۰۰۹۰,۵۶۸,۸۰۰۸۱,۸۳۱,۹۳۰۷۳,۰۹۵,۰۶۰۶۴,۳۵۸,۱۹۰۵۵,۶۲۱,۳۲۰۴۶,۸۸۴,۴۵۰۳۸,۱۴۷,۵۸۰
بنز ویانو ۳۵۰۵,۵۵۰,۰۰۰۳۲,۹۶۶,۶۰۰۲۷,۰۱۳,۳۰۰
بنز VITO119۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
برابوس BRABUS 292HP۳,۹۰۰,۰۰۰۱۹,۹۳۳,۷۰۰
آمبولانس بنز اسپرینتر۱,۳۵۰,۰۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
آمبولانس بنز اسپرینتر تجهیز شده اورژانس۲,۵۵۰,۰۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
آمبولانس ون بنز اسپرینتر ۲۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰۲۳,۷۹۵,۳۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
آمبولانس ون بنز اسپرینتر CDI315۴,۷۷۰,۰۰۰۵۴,۳۶۶,۳۰۰۴۹,۲۴۹,۶۸۰۴۴,۱۳۳,۰۶۰۳۹,۰۱۶,۴۴۰۳۳,۸۹۹,۸۲۰۲۸,۷۸۳,۲۰۰۲۳,۶۶۶,۵۸۰
آمبولانس ون بنز اسپرینتر تجهیز شده اورژانس۲,۲۵۰,۰۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰
سایر انواع بنز مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
سایر انواع بنز مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
سایر انواع بنز مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
سایر انواع بنز مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
سایر انواع بنز مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
سایر انواع بنز مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
بی ام و ۱۱۶I۱,۲۰۰,۰۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰۶,۸۶۶,۵۰۰
بی ام و ۱۱۸I۱,۲۷۵,۰۰۰۸,۷۸۴,۸۵۰۷,۲۳۱,۹۰۰
بی ام و کابریو ۱۱۸I۱,۵۰۰,۰۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
بی ام و ۱۲۰I۳,۳۴۵,۰۰۰۳۹,۰۸۰,۸۰۰۳۵,۴۹۲,۷۳۰۳۱,۹۰۴,۶۶۰۲۸,۳۱۶,۵۹۰۲۴,۷۲۸,۵۲۰۲۱,۱۴۰,۴۵۰۱۷,۳۱۶,۹۴۰
بی ام و کابریو کروک ۱۲۰I۱,۹۵۰,۰۰۰۱۲,۸۹۵,۶۰۰۱۰,۵۲۰,۵۰۰
بی ام و کوپه ۱۲۰I۱,۵۰۰,۰۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
بی ام و ۱۲۵I۳,۴۵۰,۰۰۰۴۰,۲۰۷,۱۰۰۳۶,۵۰۶,۴۰۰۳۲,۸۰۵,۷۰۰۲۹,۱۰۵,۰۰۰۲۵,۴۰۴,۳۰۰۲۱,۷۰۳,۶۰۰۱۷,۸۲۸,۵۰۰
بی ام و کابریو کروک ۱۲۵I۲,۱۰۰,۰۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰
بی ام و کوپه ۱۲۵I۱,۹۵۰,۰۰۰۱۲,۸۹۵,۶۰۰۱۰,۵۲۰,۵۰۰
بی ام و ۱۳۰I۲,۴۰۰,۰۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
بی ام و کابریو ۱۳۵I۲,۸۵۰,۰۰۰۱۸,۳۷۶,۶۰۰۱۴,۹۰۵,۳۰۰
بی ام و کوپه ۱۳۵I۲,۵۵۰,۰۰۰۱۶,۵۴۹,۶۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
بی ام و ۲۱۸I۳,۷۹۵,۰۰۰۴۳,۹۰۷,۸۰۰۳۹,۸۳۷,۰۳۰۳۵,۷۶۶,۲۶۰۳۱,۶۹۵,۴۹۰۲۷,۶۲۴,۷۲۰۲۳,۵۵۳,۹۵۰۱۹,۴۸۳,۱۸۰
بی ام و ۲۲۰I۳,۷۹۵,۰۰۰۴۳,۹۰۷,۸۰۰۳۹,۸۳۷,۰۳۰۳۵,۷۶۶,۲۶۰۳۱,۶۹۵,۴۹۰۲۷,۶۲۴,۷۲۰۲۳,۵۵۳,۹۵۰۱۹,۴۸۳,۱۸۰
بی ام و کوپه ۲۲۰I۳,۷۹۵,۰۰۰۴۳,۹۰۷,۸۰۰۳۹,۸۳۷,۰۳۰۳۵,۷۶۶,۲۶۰۳۱,۶۹۵,۴۹۰۲۷,۶۲۴,۷۲۰۲۳,۵۵۳,۹۵۰۱۹,۴۸۳,۱۸۰
بی ام و کابریو کروک ۲۲۰I۴,۰۶۵,۰۰۰۴۶,۸۰۴,۰۰۰۴۲,۴۴۳,۶۱۰۳۸,۰۸۳,۲۲۰۳۳,۷۲۲,۸۳۰۲۹,۳۶۲,۴۴۰۲۵,۰۰۲,۰۵۰۲۰,۶۴۱,۶۶۰
بی ام و ۲۲۵I۴,۳۵۰,۰۰۰۴۹,۸۶۱,۱۰۰۴۵,۱۹۵,۰۰۰۴۰,۵۲۸,۹۰۰۳۵,۸۶۲,۸۰۰۳۱,۱۹۶,۷۰۰۲۶,۵۳۰,۶۰۰۲۱,۸۶۴,۵۰۰
بی ام و کابریو کروک ۲۲۸I۴,۴۲۵,۰۰۰۵۰,۶۶۵,۶۰۰۴۵,۹۱۹,۰۵۰۴۱,۱۷۲,۵۰۰۳۶,۴۲۵,۹۵۰۳۱,۶۷۹,۴۰۰۲۶,۹۳۲,۸۵۰۲۲,۱۸۶,۳۰۰
بی ام و کابریو کروک ۲۳۰I۴,۷۲۵,۰۰۰۵۳,۸۸۳,۶۰۰۴۸,۸۱۵,۲۵۰۴۳,۷۴۶,۹۰۰۳۸,۶۷۸,۵۵۰۳۳,۶۱۰,۲۰۰۲۸,۵۴۱,۸۵۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰
بی ام و ۳۱۶I۱,۲۰۰,۰۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰۶,۸۶۶,۵۰۰
بی ام و استیشن ۳۱۶I۱,۲۷۵,۰۰۰۸,۷۸۴,۸۵۰۷,۲۳۱,۹۰۰
بی ام و ۳۱۸I۱,۲۷۵,۰۰۰۸,۷۸۴,۸۵۰۷,۲۳۱,۹۰۰
بی ام و استیشن ۳۱۸I۱,۳۵۰,۰۰۰۹,۲۴۱,۶۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
بی ام و کوپه ۳۱۸CI۱,۲۷۵,۰۰۰۸,۷۸۴,۸۵۰۷,۲۳۱,۹۰۰
بی ام و ۳۱۸CI CABRIO۱,۵۰۰,۰۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
بی ام و ۳۲۰D۲,۵۵۰,۰۰۰۱۶,۵۴۹,۶۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
بی ام و ۳۲۰I و ۳۲۰I E90۴,۴۷۰,۰۰۰۵۱,۱۴۸,۳۰۰۴۶,۳۵۳,۴۸۰۴۱,۵۵۸,۶۶۰۳۶,۷۶۳,۸۴۰۳۱,۹۶۹,۰۲۰۲۷,۱۷۴,۲۰۰۲۲,۳۷۹,۳۸۰
بی ام و گرن توریسمو ۳۲۰I۴,۶۰۵,۰۰۰۵۲,۵۹۶,۴۰۰۴۷,۶۵۶,۷۷۰۴۲,۷۱۷,۱۴۰۳۷,۷۷۷,۵۱۰۳۲,۸۳۷,۸۸۰۲۷,۸۹۸,۲۵۰۲۲,۹۵۸,۶۲۰
بی ام و کوپه ۳۲۰I۴,۵۶۰,۰۰۰۵۲,۱۱۳,۷۰۰۴۷,۲۲۲,۳۴۰۴۲,۳۳۰,۹۸۰۳۷,۴۳۹,۶۲۰۳۲,۵۴۸,۲۶۰۲۷,۶۵۶,۹۰۰۲۲,۷۶۵,۵۴۰
بی ام و کابریو کروک ۳۲۰I۴,۸۷۵,۰۰۰۵۵,۴۹۲,۶۰۰۵۰,۲۶۳,۳۵۰۴۵,۰۳۴,۱۰۰۳۹,۸۰۴,۸۵۰۳۴,۵۷۵,۶۰۰۲۹,۳۴۶,۳۵۰۲۴,۱۱۷,۱۰۰
بی ام و ۳۲۰I - TOURING۲,۷۰۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و ۳۲۰I - ASR۲,۷۰۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و ۳۲۳I۱,۴۲۵,۰۰۰۷,۹۶۲,۷۰۰
بی ام و ۳۲۵I۳,۳۰۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
بی ام و ۳۲۵XI۳,۳۰۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
بی ام و استیشن ۳۲۵XI۳,۳۷۵,۰۰۰۲۴,۹۲۱,۶۰۰۲۱,۳۰۱,۳۵۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰
بی ام و کوپه ۳۲۵I۳,۳۰۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
بی ام و کوپه ۳۲۵XI۳,۳۰۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
بی ام و کابریو کروک ۳۲۵I۳,۶۰۰,۰۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰
بی ام و ۳۲۵I - TOURING۳,۳۰۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
بی ام و ۳۲۵XI - TOURING۳,۳۰۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
بی ام و ۳۲۸I۴,۸۶۰,۰۰۰۵۵,۳۳۱,۷۰۰۵۰,۱۱۸,۵۴۰۴۴,۹۰۵,۳۸۰۳۹,۶۹۲,۲۲۰۳۴,۴۷۹,۰۶۰۲۹,۲۶۵,۹۰۰۲۴,۰۵۲,۷۴۰
بی ام و گرن توریسمو ۳۲۸I۴,۹۹۵,۰۰۰۵۶,۷۷۹,۸۰۰۵۱,۴۲۱,۸۳۰۴۶,۰۶۳,۸۶۰۴۰,۷۰۵,۸۹۰۳۵,۳۴۷,۹۲۰۲۹,۹۸۹,۹۵۰۲۴,۶۳۱,۹۸۰
بی ام و ۳۳۰I۲,۷۰۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و ۳۳۰XI و ۳۳۰CI۲,۷۰۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و کوپه ۳۳۰I۲,۸۵۰,۰۰۰۱۸,۳۷۶,۶۰۰۱۴,۹۰۵,۳۰۰
بی ام و ۳۳۰I CABRIO۳,۴۵۰,۰۰۰۲۱,۷۰۳,۶۰۰۱۷,۸۲۸,۵۰۰
بی ام و ۳۳۰I TOURING۲,۷۰۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و ۳۳۰XI TOURING۲,۷۰۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و ۳۳۵I۳,۷۵۰,۰۰۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰۲۳,۳۱۲,۶۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰
بی ام و ۳۳۵XI۳,۷۵۰,۰۰۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰۲۳,۳۱۲,۶۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰
بی ام و کوپه ۳۳۵I۳,۹۰۰,۰۰۰۲۸,۳۰۰,۵۰۰۲۴,۱۱۷,۱۰۰۱۹,۹۳۳,۷۰۰
بی ام و کوپه ۳۳۵XI۳,۹۰۰,۰۰۰۲۸,۳۰۰,۵۰۰۲۴,۱۱۷,۱۰۰۱۹,۹۳۳,۷۰۰
بی ام و ۳۳۵I CABRIO۴,۲۰۰,۰۰۰۳۰,۲۳۱,۳۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰
بی ام و ۳۳۵I TOURING۳,۷۵۰,۰۰۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰۲۳,۳۱۲,۶۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰
بی ام و ۳۳۵XI TOURING۳,۷۵۰,۰۰۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰۲۳,۳۱۲,۶۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰
بی ام و کوپه ۴۲۰I۵,۰۵۵,۰۰۰۵۷,۴۲۳,۴۰۰۵۲,۰۰۱,۰۷۰۴۶,۵۷۸,۷۴۰۴۱,۱۵۶,۴۱۰۳۵,۷۳۴,۰۸۰۳۰,۳۱۱,۷۵۰۲۴,۸۸۹,۴۲۰
بی ام و گرن کوپه ۴۲۰I۴,۹۹۵,۰۰۰۵۶,۷۷۹,۸۰۰۵۱,۴۲۱,۸۳۰۴۶,۰۶۳,۸۶۰۴۰,۷۰۵,۸۹۰۳۵,۳۴۷,۹۲۰۲۹,۹۸۹,۹۵۰۲۴,۶۳۱,۹۸۰
بی ام و کوپه ۴۲۸I۵,۲۵۰,۰۰۰۵۹,۵۱۵,۱۰۰۵۳,۸۸۳,۶۰۰۴۸,۲۵۲,۱۰۰۴۲,۶۲۰,۶۰۰۳۶,۹۸۹,۱۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰
بی ام و گرن کوپه ۴۲۸I۵,۱۳۰,۰۰۰۵۸,۲۲۷,۹۰۰۵۲,۷۲۵,۱۲۰۴۷,۲۲۲,۳۴۰۴۱,۷۱۹,۵۶۰۳۶,۲۱۶,۷۸۰۳۰,۷۱۴,۰۰۰۲۵,۲۱۱,۲۲۰
بی ام و کابریو ۴۲۸I۵,۵۲۰,۰۰۰۶۲,۴۱۱,۳۰۰۵۶,۴۹۰,۱۸۰۵۰,۵۶۹,۰۶۰۴۴,۶۴۷,۹۴۰۳۸,۷۲۶,۸۲۰۳۲,۸۰۵,۷۰۰۲۶,۸۸۴,۵۸۰
بی ام و ۵۱۸I۳,۱۵۰,۰۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰
بی ام و ۵۲۰I۴,۷۲۵,۰۰۰۵۳,۸۸۳,۶۰۰۴۸,۸۱۵,۲۵۰۴۳,۷۴۶,۹۰۰۳۸,۶۷۸,۵۵۰۳۳,۶۱۰,۲۰۰۲۸,۵۴۱,۸۵۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰
بی ام و ۵۲۳I۳,۴۵۰,۰۰۰۲۵,۴۰۴,۳۰۰۲۱,۷۰۳,۶۰۰۱۷,۸۲۸,۵۰۰
بی ام و ۵۲۳I TOURING۳,۴۵۰,۰۰۰۲۵,۴۰۴,۳۰۰۲۱,۷۰۳,۶۰۰۱۷,۸۲۸,۵۰۰
بی ام و ۵۲۵I۲,۷۰۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و ۵۲۵XI۲,۷۰۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و ۵۲۵I TOURING۲,۷۰۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و ۵۲۵XI TOURING۲,۷۰۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و ۵۲۸I۶,۱۶۵,۰۰۰۶۹,۳۳۰,۰۰۰۶۲,۷۱۷,۰۱۰۵۶,۱۰۴,۰۲۰۴۹,۴۹۱,۰۳۰۴۲,۸۷۸,۰۴۰۳۶,۲۶۵,۰۵۰۲۹,۶۵۲,۰۶۰
بی ام و ۵۳۰I۶,۸۲۵,۰۰۰۷۶,۴۰۹,۶۰۰۶۹,۰۸۸,۶۵۰۶۱,۷۶۷,۷۰۰۵۴,۴۴۶,۷۵۰۴۷,۱۲۵,۸۰۰۳۹,۸۰۴,۸۵۰۳۲,۴۸۳,۹۰۰
بی ام و ۵۳۰XI۴,۹۵۰,۰۰۰۳۵,۰۵۸,۳۰۰۲۹,۷۴۸,۶۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰
بی ام و ۵۳۰I TOURING۴,۹۵۰,۰۰۰۳۵,۰۵۸,۳۰۰۲۹,۷۴۸,۶۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰
بی ام و ۵۳۰XI TOURING۴,۹۵۰,۰۰۰۳۵,۰۵۸,۳۰۰۲۹,۷۴۸,۶۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰
بی ام و ۵۳۵I۵,۴۰۰,۰۰۰۳۷,۹۵۴,۵۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰
بی ام و ۵۳۵I GT۶,۳۰۰,۰۰۰۴۳,۷۴۶,۹۰۰۳۶,۹۸۹,۱۰۰۳۰,۲۳۱,۳۰۰
بی ام و ۵۴۰I۳,۴۵۰,۰۰۰۱۷,۸۲۸,۵۰۰
بی ام و ۵۴۵I۳,۶۰۰,۰۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰
بی ام و استیشن ۵۴۵I۳,۶۷۵,۰۰۰۱۸,۹۲۴,۷۰۰
بی ام و ۵۵۰I۶,۴۵۰,۰۰۰۴۴,۷۱۲,۳۰۰۳۷,۷۹۳,۶۰۰۳۰,۸۷۴,۹۰۰
بی ام و ۵۵۰I GT۷,۲۰۰,۰۰۰۴۹,۵۳۹,۳۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰۳۴,۰۹۲,۹۰۰
بی ام و ۵۵۰I TOURING۶,۴۵۰,۰۰۰۴۴,۷۱۲,۳۰۰۳۷,۷۹۳,۶۰۰۳۰,۸۷۴,۹۰۰
بی ام و استیشن ۵۵۰I۶,۵۲۵,۰۰۰۴۵,۱۹۵,۰۰۰۳۸,۱۹۵,۸۵۰۳۱,۱۹۶,۷۰۰
بی ام و استیشن ۵۵۰I TOURING۶,۵۲۵,۰۰۰۴۵,۱۹۵,۰۰۰۳۸,۱۹۵,۸۵۰۳۱,۱۹۶,۷۰۰
بی ام و کابریو کروک ۶۳۰I۷,۳۵۰,۰۰۰۵۰,۵۰۴,۷۰۰۴۲,۶۲۰,۶۰۰۳۴,۷۳۶,۵۰۰
بی ام و کوپه ۶۳۰I۷,۲۰۰,۰۰۰۴۹,۵۳۹,۳۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰۳۴,۰۹۲,۹۰۰
بی ام و کوپه ۶۳۰CI۲,۲۵۰,۰۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰
بی ام و ۶۳۰CI CABRIO۲,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و کوپه ۶۴۰I۹,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۱۲۴,۱۰۰۵۱,۴۷۰,۱۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰
بی ام و گرن کوپه ۶۴۰I۱۰,۵۰۰,۰۰۰۷۰,۷۷۸,۱۰۰۵۹,۵۱۵,۱۰۰۴۸,۲۵۲,۱۰۰
بی ام و کروک ۶۴۰I CABRIO۱۱,۲۵۰,۰۰۰۷۵,۶۰۵,۱۰۰۶۳,۵۳۷,۶۰۰۵۱,۴۷۰,۱۰۰
بی ام و کوپه ۶۴۵CI۲,۸۵۰,۰۰۰۱۴,۹۰۵,۳۰۰
بی ام و ۶۴۵CI CABRIO۳,۳۰۰,۰۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
بی ام و کوپه ۶۵۰I۱۱,۲۵۰,۰۰۰۷۵,۶۰۵,۱۰۰۶۳,۵۳۷,۶۰۰۵۱,۴۷۰,۱۰۰
بی ام و گرن کوپه ۶۵۰I۱۲,۷۵۰,۰۰۰۸۵,۲۵۹,۱۰۰۷۱,۵۸۲,۶۰۰۵۷,۹۰۶,۱۰۰
بی ام و کروک ۶۵۰I CABRIO۱۵,۷۵۰,۰۰۰۱۰۴,۵۶۷,۱۰۰۸۷,۶۷۲,۶۰۰۷۰,۷۷۸,۱۰۰
بی ام و ۷۳۰I۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰۳۵,۳۸۰,۱۰۰۲۸,۹۴۴,۱۰۰
بی ام و ۷۳۰D۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰۳۵,۳۸۰,۱۰۰۲۸,۹۴۴,۱۰۰
بی ام و ۷۳۰LD۶,۴۵۰,۰۰۰۴۴,۷۱۲,۳۰۰۳۷,۷۹۳,۶۰۰۳۰,۸۷۴,۹۰۰
بی ام و ۷۳۰LI۹,۸۵۵,۰۰۰۱۰۸,۹۱۱,۴۰۰۹۸,۳۴۰,۲۷۰۸۷,۷۶۹,۱۴۰۷۷,۱۹۸,۰۱۰۶۶,۶۲۶,۸۸۰۵۶,۰۵۵,۷۵۰۴۵,۴۸۴,۶۲۰
بی ام و ۷۳۵I۲,۴۰۰,۰۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
بی ام و ۷۳۵LI۲,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و ۷۴۰I۷,۲۰۰,۰۰۰۴۹,۵۳۹,۳۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰۳۴,۰۹۲,۹۰۰
بی ام و ۷۴۰LI۹,۴۵۰,۰۰۰۶۴,۰۲۰,۳۰۰۵۳,۸۸۳,۶۰۰۴۳,۷۴۶,۹۰۰
بی ام و ۷۴۵I۲,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و ۷۴۵LI۵,۱۰۰,۰۰۰۲۵,۰۸۲,۵۰۰
بی ام و ۷۵۰I۸,۵۵۰,۰۰۰۵۸,۲۲۷,۹۰۰۴۹,۰۵۶,۶۰۰۳۹,۸۸۵,۳۰۰
بی ام و ۷۵۰LI۱۰,۰۵۰,۰۰۰۶۷,۸۸۱,۹۰۰۵۷,۱۰۱,۶۰۰۴۶,۳۲۱,۳۰۰
بی ام و ۷۶۰I۴,۰۵۰,۰۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰
بی ام و ۷۶۰LI۱۳,۵۰۰,۰۰۰۹۰,۰۸۶,۱۰۰۷۵,۶۰۵,۱۰۰۶۱,۱۲۴,۱۰۰
بی ام و I8۱۴,۴۴۵,۰۰۰۱۵۸,۱۴۶,۸۰۰۱۴۲,۶۵۲,۱۳۰۱۲۷,۱۵۷,۴۶۰۱۱۱,۶۶۲,۷۹۰۹۶,۱۶۸,۱۲۰۸۰,۶۷۳,۴۵۰۶۵,۱۷۸,۷۸۰
بی ام و M3۶,۷۵۰,۰۰۰۴۶,۶۴۳,۱۰۰۳۹,۴۰۲,۶۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰
بی ام و کوپه M3۷,۲۰۰,۰۰۰۴۹,۵۳۹,۳۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰۳۴,۰۹۲,۹۰۰
بی ام و M3 CABRIO۸,۲۵۰,۰۰۰۵۶,۲۹۷,۱۰۰۴۷,۴۴۷,۶۰۰۳۸,۵۹۸,۱۰۰
بی ام و M5۱۰,۵۰۰,۰۰۰۷۰,۷۷۸,۱۰۰۵۹,۵۱۵,۱۰۰۴۸,۲۵۲,۱۰۰
بی ام و TOURING M5۱۰,۵۰۰,۰۰۰۷۰,۷۷۸,۱۰۰۵۹,۵۱۵,۱۰۰۴۸,۲۵۲,۱۰۰
بی ام و کوپه M6۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۹,۷۴۰,۱۰۰۸۳,۶۵۰,۱۰۰۶۷,۵۶۰,۱۰۰
بی ام و گرن کوپه M6۱۵,۷۵۰,۰۰۰۱۰۴,۵۶۷,۱۰۰۸۷,۶۷۲,۶۰۰۷۰,۷۷۸,۱۰۰
بی ام و کروک M6 CABRIO۱۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲۸,۷۰۲,۱۰۰۱۰۷,۷۸۵,۱۰۰۸۶,۸۶۸,۱۰۰
بی ام و X1 18I۳,۲۸۵,۰۰۰۳۸,۴۳۷,۲۰۰۳۴,۹۱۳,۴۹۰۳۱,۳۸۹,۷۸۰۲۷,۸۶۶,۰۷۰۲۴,۳۴۲,۳۶۰۲۰,۸۱۸,۶۵۰۱۷,۰۲۴,۶۲۰
بی ام و X1 20I۳,۴۲۰,۰۰۰۳۹,۸۸۵,۳۰۰۳۶,۲۱۶,۷۸۰۳۲,۵۴۸,۲۶۰۲۸,۸۷۹,۷۴۰۲۵,۲۱۱,۲۲۰۲۱,۵۴۲,۷۰۰۱۷,۶۸۲,۳۴۰
بی ام و X1 25I۵,۰۵۵,۰۰۰۵۷,۴۲۳,۴۰۰۵۲,۰۰۱,۰۷۰۴۶,۵۷۸,۷۴۰۴۱,۱۵۶,۴۱۰۳۵,۷۳۴,۰۸۰۳۰,۳۱۱,۷۵۰۲۴,۸۸۹,۴۲۰
بی ام و X1 28I۵,۱۳۰,۰۰۰۵۸,۲۲۷,۹۰۰۵۲,۷۲۵,۱۲۰۴۷,۲۲۲,۳۴۰۴۱,۷۱۹,۵۶۰۳۶,۲۱۶,۷۸۰۳۰,۷۱۴,۰۰۰۲۵,۲۱۱,۲۲۰
بی ام و X3 20I۳,۴۵۰,۰۰۰۲۵,۴۰۴,۳۰۰۲۱,۷۰۳,۶۰۰۱۷,۸۲۸,۵۰۰
بی ام و X3 25I۳,۶۰۰,۰۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰
بی ام و X3 25SI۲,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
بی ام و X3 28I۵,۸۵۰,۰۰۰۶۵,۹۵۱,۱۰۰۵۹,۶۷۶,۰۰۰۵۳,۴۰۰,۹۰۰۴۷,۱۲۵,۸۰۰۴۰,۸۵۰,۷۰۰۳۴,۵۷۵,۶۰۰۲۸,۳۰۰,۵۰۰
بی ام و X3 30I۴,۳۵۰,۰۰۰۳۱,۱۹۶,۷۰۰۲۶,۵۳۰,۶۰۰۲۱,۸۶۴,۵۰۰
بی ام و X3 30SI۴,۳۵۰,۰۰۰۳۱,۱۹۶,۷۰۰۲۶,۵۳۰,۶۰۰۲۱,۸۶۴,۵۰۰
بی ام و X3 30I & D۴,۳۵۰,۰۰۰۳۱,۱۹۶,۷۰۰۲۶,۵۳۰,۶۰۰۲۱,۸۶۴,۵۰۰
بی ام و X3 35I۵,۱۰۰,۰۰۰۳۶,۰۲۳,۷۰۰۳۰,۵۵۳,۱۰۰۲۵,۰۸۲,۵۰۰
بی ام و X4 28I۶,۳۷۵,۰۰۰۷۱,۵۸۲,۶۰۰۶۴,۷۴۴,۳۵۰۵۷,۹۰۶,۱۰۰۵۱,۰۶۷,۸۵۰۴۴,۲۲۹,۶۰۰۳۷,۳۹۱,۳۵۰۳۰,۵۵۳,۱۰۰
بی ام و X5 30SI۴,۹۵۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰
بی ام و X5 30D۴,۹۵۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰
بی ام و X5 30SD۴,۹۵۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰
بی ام و X5 35I۹,۷۵۰,۰۰۰۶۵,۹۵۱,۱۰۰۵۵,۴۹۲,۶۰۰۴۵,۰۳۴,۱۰۰
بی ام و X5 44I۴,۶۵۰,۰۰۰۲۳,۱۵۱,۷۰۰
بی ام و X5 48SI۴,۹۵۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰
بی ام و X5 50I۱۱,۲۵۰,۰۰۰۷۵,۶۰۵,۱۰۰۶۳,۵۳۷,۶۰۰۵۱,۴۷۰,۱۰۰
بی ام و X5 A۱,۹۵۰,۰۰۰۱۰,۵۲۰,۵۰۰
بی ام و X5 M۱۲,۰۰۰,۰۰۰۸۰,۴۳۲,۱۰۰۶۷,۵۶۰,۱۰۰۵۴,۶۸۸,۱۰۰
بی ام و X6 30I و X6 35I۱۰,۵۰۰,۰۰۰۷۰,۷۷۸,۱۰۰۵۹,۵۱۵,۱۰۰۴۸,۲۵۲,۱۰۰
بی ام و X6 50I۱۲,۷۵۰,۰۰۰۸۵,۲۵۹,۱۰۰۷۱,۵۸۲,۶۰۰۵۷,۹۰۶,۱۰۰
بی ام و X6 M۱۳,۵۰۰,۰۰۰۹۰,۰۸۶,۱۰۰۷۵,۶۰۵,۱۰۰۶۱,۱۲۴,۱۰۰
بی ام و Z4 20I۴,۴۷۰,۰۰۰۵۱,۱۴۸,۳۰۰۴۶,۳۵۳,۴۸۰۴۱,۵۵۸,۶۶۰۳۶,۷۶۳,۸۴۰۳۱,۹۶۹,۰۲۰۲۷,۱۷۴,۲۰۰۲۲,۳۷۹,۳۸۰
بی ام و Z4 22I۱,۶۵۰,۰۰۰۹,۰۵۸,۹۰۰
بی ام و Z4 23I۳,۴۵۰,۰۰۰۲۱,۷۰۳,۶۰۰۱۷,۸۲۸,۵۰۰
بی ام و Z4 25I۳,۶۰۰,۰۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰
بی ام و Z4 28I۴,۹۲۰,۰۰۰۵۵,۹۷۵,۳۰۰۵۰,۶۹۷,۷۸۰۴۵,۴۲۰,۲۶۰۴۰,۱۴۲,۷۴۰۳۴,۸۶۵,۲۲۰۲۹,۵۸۷,۷۰۰۲۴,۳۱۰,۱۸۰
بی ام و Z4 30I۴,۲۰۰,۰۰۰۳۰,۲۳۱,۳۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰
بی ام و Z4 35I۴,۵۰۰,۰۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰
بی ام و Z4 25SI۳,۶۰۰,۰۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰
بی ام و Z4 30SI۴,۳۵۰,۰۰۰۳۱,۱۹۶,۷۰۰۲۶,۵۳۰,۶۰۰۲۱,۸۶۴,۵۰۰
بی ام و E528۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
سایر انواع بی ام و مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
سایر انواع بی ام و مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
سایر انواع بی ام و مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
سایر انواع بی ام و مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
سایر انواع بی ام و مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
سایر انواع بی ام و مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
تویوتا اکو ECHO۲۷۰,۰۰۰۲,۰۵۶,۵۰۰
تویوتا یاریس ۱۳۰۰ هاچ بک دنده اتوماتیک۹۷۵,۰۰۰۸,۱۴۵,۴۰۰۶,۹۵۷,۸۵۰۵,۷۷۰,۳۰۰
تویوتا یاریس ۱۳۰۰ هاچ بک دنده معمولی۵۲۵,۰۰۰۳,۴۴۷,۱۰۰
تویوتا یاریس ۱۳۰۰ صندوقدار دنده اتوماتیک۱,۰۵۰,۰۰۰۸,۶۹۳,۵۰۰۷,۴۱۴,۶۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
تویوتا یاریس ۱۳۰۰ صندوقدار دنده معمولی۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
تویوتا یاریس ۱۵۰۰ هاچ بک دنده اتوماتیک۱,۵۷۵,۰۰۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۸,۲۸۵,۲۵۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰۱۴,۴۴۸,۵۵۰۱۲,۵۳۰,۲۰۰۱۰,۶۱۱,۸۵۰۸,۶۹۳,۵۰۰
تویوتا یاریس ۱۵۰۰ صندوقدار دنده اتوماتیک۱,۶۰۵,۰۰۰۲۰,۴۱۶,۴۰۰۱۸,۶۱۴,۱۱۰۱۶,۶۵۹,۲۲۰۱۴,۷۰۴,۳۳۰۱۲,۷۴۹,۴۴۰۱۰,۷۹۴,۵۵۰۸,۸۳۹,۶۶۰
تویوتا کرولا XLI اتوماتیک ۲۰۰۰CC۱,۹۶۵,۰۰۰۲۴,۲۷۸,۰۰۰۲۲,۱۷۰,۲۱۰۲۰,۰۶۲,۴۲۰۱۷,۷۷۳,۶۹۰۱۵,۳۸۰,۳۲۰۱۲,۹۸۶,۹۵۰۱۰,۵۹۳,۵۸۰
تویوتا کرولا GLI اتوماتیک ۲۰۰۰CC۲,۱۰۰,۰۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰۱۸,۹۲۴,۷۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰
تویوتا کرولا XLI دنده معمولی ۱۸۰۰CC۱,۱۲۵,۰۰۰۹,۲۴۱,۶۰۰۷,۸۷۱,۳۵۰۶,۵۰۱,۱۰۰
تویوتا کرولا XLI اتوماتیک ۱۸۰۰CC۱,۵۰۰,۰۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
تویوتا کرولا GLI دنده معمولی ۱۸۰۰CC۱,۲۷۵,۰۰۰۱۰,۳۳۷,۸۰۰۸,۷۸۴,۸۵۰۷,۲۳۱,۹۰۰
تویوتا کرولا GLI اتوماتیک ۱۸۰۰CC۱,۵۷۵,۰۰۰۱۴,۴۴۸,۵۵۰۱۲,۵۳۰,۲۰۰۱۰,۶۱۱,۸۵۰۸,۶۹۳,۵۰۰
تویوتا کرولا XLI دنده معمولی ۱۳۰۰CC۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
تویوتا کرولا XLI اتوماتیک ۱۳۰۰CC۵۲۵,۰۰۰۳,۴۴۷,۱۰۰
تویوتا کمری GL 2500CC۲,۲۳۵,۰۰۰۲۷,۱۷۴,۲۰۰۲۴,۷۷۶,۷۹۰۲۲,۳۷۹,۳۸۰۱۹,۹۸۱,۹۷۰۱۷,۳۵۳,۴۸۰۱۴,۶۳۱,۲۵۰۱۱,۹۰۹,۰۲۰
تویوتا کمری GLX 2500CC۲,۷۰۰,۰۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰۲۹,۲۶۵,۹۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
تویوتا کمری GLX S 2500CC۲,۷۰۰,۰۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰۲۹,۲۶۵,۹۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
تویوتا کمری SE 2500CC۲,۷۷۵,۰۰۰۳۲,۹۶۶,۶۰۰۲۹,۹۸۹,۹۵۰۲۷,۰۱۳,۳۰۰۲۴,۰۳۶,۶۵۰۲۱,۰۶۰,۰۰۰۱۷,۹۱۹,۸۵۰۱۴,۵۳۹,۹۰۰
تویوتا کمری هیبرید تولید ژاپن ۲۵۰۰CC۲,۸۹۵,۰۰۰۳۴,۲۵۳,۸۰۰۳۱,۱۴۸,۴۳۰۲۸,۰۴۳,۰۶۰۲۴,۹۳۷,۶۹۰۲۱,۸۳۲,۳۲۰۱۸,۶۵۰,۶۵۰۱۵,۱۲۴,۵۴۰
تویوتا کمری هیبرید LE 2500CC۲,۶۲۵,۰۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۸,۵۴۱,۸۵۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
تویوتا کمری هیبرید XLE 2500CC۲,۸۹۵,۰۰۰۳۴,۲۵۳,۸۰۰۳۱,۱۴۸,۴۳۰۲۸,۰۴۳,۰۶۰۲۴,۹۳۷,۶۹۰۲۱,۸۳۲,۳۲۰۱۸,۶۵۰,۶۵۰۱۵,۱۲۴,۵۴۰
تویوتا کمری هیبرید SE 2500CC۲,۸۹۵,۰۰۰۳۴,۲۵۳,۸۰۰۳۱,۱۴۸,۴۳۰۲۸,۰۴۳,۰۶۰۲۴,۹۳۷,۶۹۰۲۱,۸۳۲,۳۲۰۱۸,۶۵۰,۶۵۰۱۵,۱۲۴,۵۴۰
تویوتا کرولا و کمری GLX ، GLI ، XLI و SE دنده معمولی ۲۴۰۰CC۸۲۵,۰۰۰۵,۰۳۹,۵۰۰
تویوتا کرولا و کمری GLX ، GLI ، XLI و SE دنده اتوماتیک ۲۴۰۰CC۱,۰۵۰,۰۰۰۷,۴۱۴,۶۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
سایر انواع تویوتا کمری و کرولا GL و EL دنده معمولی۶۷۵,۰۰۰۵,۱۳۰,۸۵۰۴,۲۶۵,۱۰۰
سایر انواع تویوتا کمری و کرولا GL و EL دنده اتوماتیک۹۰۰,۰۰۰۶,۵۰۱,۱۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
تویوتا کمری LE و کرولا LE۶۷۵,۰۰۰۴,۲۶۵,۱۰۰
تویوتا کمری CE و کرولا CE۶۷۵,۰۰۰۴,۲۶۵,۱۰۰
تویوتا کمری گراندوتورینگ ۳۰۰۰CC معمولی۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
تویوتا کمری گراندوتورینگ ۳۰۰۰CC اتوماتیک۹۰۰,۰۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
تویوتا پرادو لندکروزر GX۲,۳۲۵,۰۰۰۱۲,۳۴۷,۵۰۰
تویوتا پرادو VX8۵,۱۰۰,۰۰۰۳۶,۰۲۳,۷۰۰۳۰,۵۵۳,۱۰۰۲۵,۰۸۲,۵۰۰
تویوتا پرادو ۴۰۰۰CC VX۴,۹۵۰,۰۰۰۳۵,۰۵۸,۳۰۰۲۹,۷۴۸,۶۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰
تویوتا پرادو ۴۰۰۰CC VXL۴,۹۵۰,۰۰۰۳۵,۰۵۸,۳۰۰۲۹,۷۴۸,۶۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰
تویوتا پرادو ۴۰۰۰CC VX5۴,۸۰۰,۰۰۰۳۴,۰۹۲,۹۰۰۲۸,۹۴۴,۱۰۰۲۳,۷۹۵,۳۰۰
تویوتا پرادو ۴۰۰۰CC TXL۴,۹۵۰,۰۰۰۳۵,۰۵۸,۳۰۰۲۹,۷۴۸,۶۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰
سایر انواع تویوتا پرادو ۴۰۰۰CC۴,۵۰۰,۰۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰
انواع تویوتا پرادو ۲۷۰۰CC۳,۶۰۰,۰۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰
تویوتا لندکروزر ۲۰۰ ۲۷۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
تویوتا لندکروزر G۱,۳۵۰,۰۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
تویوتا لندکروزر GX۲,۳۲۵,۰۰۰۱۲,۳۴۷,۵۰۰
تویوتا لندکروز GXR4000۶,۷۵۰,۰۰۰۴۶,۶۴۳,۱۰۰۳۹,۴۰۲,۶۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰
تویوتا لندکروز GXR4500۷,۰۵۰,۰۰۰۴۸,۵۷۳,۹۰۰۴۱,۰۱۱,۶۰۰۳۳,۴۴۹,۳۰۰
تویوتا لندکروز GXR4600۹,۷۵۰,۰۰۰۱۰۷,۷۸۵,۱۰۰۹۷,۳۲۶,۶۰۰۸۶,۸۶۸,۱۰۰۷۶,۴۰۹,۶۰۰۶۵,۹۵۱,۱۰۰۵۵,۴۹۲,۶۰۰۴۵,۰۳۴,۱۰۰
تویوتا لندکروز GXR4700۸,۵۵۰,۰۰۰۶۷,۳۹۹,۲۰۰۵۸,۲۲۷,۹۰۰۴۹,۰۵۶,۶۰۰۳۹,۸۸۵,۳۰۰
تویوتا لندکروزر ۸ سیلندر VXR۷,۸۰۰,۰۰۰۴۵,۰۳۴,۱۰۰۳۶,۶۶۷,۳۰۰
تویوتا لندکروزر ۶ سیلندر VXR۳,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰
تویوتا لندکروزر V8۲,۷۰۰,۰۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
تویوتا سیلکا TS1.8۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
تویوتا FJ CRUISER 4000CC۴,۶۵۰,۰۰۰۳۳,۱۲۷,۵۰۰۲۸,۱۳۹,۶۰۰۲۳,۱۵۱,۷۰۰
تویوتا RAV4 راوفور ۲۴۰۰۲,۵۵۰,۰۰۰۲۲,۳۴۷,۲۰۰۱۹,۶۱۱,۹۰۰۱۶,۵۴۹,۶۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
تویوتا RAV4 راوفور ۲۵۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰۳۸,۵۹۸,۱۰۰۳۵,۰۵۸,۳۰۰۳۱,۵۱۸,۵۰۰۲۷,۹۷۸,۷۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
تویوتا آریون ۳۵۰۰CC AURION۲,۵۵۰,۰۰۰۱۹,۶۱۱,۹۰۰۱۶,۵۴۹,۶۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
تویوتا AVALON 3500CC۲,۲۵۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۷۲۲,۶۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰
تویوتا فورچونر ۴۰۰۰CC۳,۹۰۰,۰۰۰۲۸,۳۰۰,۵۰۰۲۴,۱۱۷,۱۰۰۱۹,۹۳۳,۷۰۰
تویوتا فورچونر ۴۵۰۰CC۱,۵۰۰,۰۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
تویوتا پریویا PREVIA 2400CC۲,۲۵۰,۰۰۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۷۲۲,۶۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰
تویوتا پریوس هیبرید ۱۸۰۰CC۲,۰۱۰,۰۰۰۲۴,۷۶۰,۷۰۰۲۲,۶۰۴,۶۴۰۲۰,۴۴۸,۵۸۰۱۸,۱۵۷,۳۶۰۱۵,۷۰۹,۱۸۰۱۳,۲۶۱,۰۰۰۱۰,۸۱۲,۸۲۰
تویوتا C-HR هیبرید ۱۸۰۰CC۲,۷۰۰,۰۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰۲۹,۲۶۵,۹۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
تویوتا C-HR بنزینی ۱۲۰۰CC۲,۸۳۵,۰۰۰۳۳,۶۱۰,۲۰۰۳۰,۵۶۹,۱۹۰۲۷,۵۲۸,۱۸۰۲۴,۴۸۷,۱۷۰۲۱,۴۴۶,۱۶۰۱۸,۲۸۵,۲۵۰۱۴,۸۳۲,۲۲۰
تویوتا اونسیس AVENSIS۲,۱۰۰,۰۰۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰
تویوتا کوپه ۸۶ / FVT86 / GT86۲,۰۴۰,۰۰۰۲۵,۰۸۲,۵۰۰۲۲,۸۹۴,۲۶۰۲۰,۷۰۶,۰۲۰۱۸,۴۱۳,۱۴۰۱۵,۹۲۸,۴۲۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰۱۰,۹۵۸,۹۸۰
تویوتا سکویا ۵۷۰۰CC۵,۲۵۰,۰۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰
سواری تویوتا XA۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
تویوتا لکسوس ۲۰۰ و ۳۰۰۹۰۰,۰۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
تویوتا لکسوس CT200H۲,۸۹۵,۰۰۰۳۴,۲۵۳,۸۰۰۳۱,۱۴۸,۴۳۰۲۸,۰۴۳,۰۶۰۲۴,۹۳۷,۶۹۰۲۱,۸۳۲,۳۲۰۱۸,۶۵۰,۶۵۰۱۵,۱۲۴,۵۴۰
تویوتا لکسوس ES250۴,۲۷۵,۰۰۰۴۹,۰۵۶,۶۰۰۴۴,۴۷۰,۹۵۰۳۹,۸۸۵,۳۰۰۳۵,۲۹۹,۶۵۰۳۰,۷۱۴,۰۰۰۲۶,۱۲۸,۳۵۰۲۱,۵۴۲,۷۰۰
تویوتا لکسوس ES350۴,۸۰۰,۰۰۰۳۴,۰۹۲,۹۰۰۲۸,۹۴۴,۱۰۰۲۳,۷۹۵,۳۰۰
تویوتا لکسوس ES430۴,۵۰۰,۰۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰
تویوتا لکسوس GS250۴,۵۰۰,۰۰۰۵۱,۴۷۰,۱۰۰۴۶,۶۴۳,۱۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰۳۶,۹۸۹,۱۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰۲۷,۳۳۵,۱۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰
تویوتا لکسوس GS350۴,۰۵۰,۰۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰
تویوتا لکسوس GS430۴,۵۰۰,۰۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰
تویوتا لکسوس GS460۶,۴۵۰,۰۰۰۴۴,۷۱۲,۳۰۰۳۷,۷۹۳,۶۰۰۳۰,۸۷۴,۹۰۰
تویوتا لکسوس IS250۳,۹۷۵,۰۰۰۴۵,۸۳۸,۶۰۰۴۱,۵۷۴,۷۵۰۳۷,۳۱۰,۹۰۰۳۳,۰۴۷,۰۵۰۲۸,۷۸۳,۲۰۰۲۴,۵۱۹,۳۵۰۲۰,۲۵۵,۵۰۰
تویوتا لکسوس IS300۳,۹۰۰,۰۰۰۲۸,۳۰۰,۵۰۰۲۴,۱۱۷,۱۰۰۱۹,۹۳۳,۷۰۰
تویوتا لکسوس IS300 کروک۴,۳۵۰,۰۰۰۳۱,۱۹۶,۷۰۰۲۶,۵۳۰,۶۰۰۲۱,۸۶۴,۵۰۰
تویوتا لکسوس LS460 L۸,۲۵۰,۰۰۰۵۶,۲۹۷,۱۰۰۴۷,۴۴۷,۶۰۰۳۸,۵۹۸,۱۰۰
تویوتا لکسوس LX470۳,۷۵۰,۰۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰
تویوتا لکسوس LX570۱۱,۸۵۰,۰۰۰۷۹,۴۶۶,۷۰۰۶۶,۷۵۵,۶۰۰۵۴,۰۴۴,۵۰۰
تویوتا لکسوس NX200 T۴,۸۰۰,۰۰۰۵۴,۶۸۸,۱۰۰۴۹,۵۳۹,۳۰۰۴۴,۳۹۰,۵۰۰۳۹,۲۴۱,۷۰۰۳۴,۰۹۲,۹۰۰۲۸,۹۴۴,۱۰۰۲۳,۷۹۵,۳۰۰
تویوتا لکسوس RX200 T۶,۹۷۵,۰۰۰۷۸,۰۱۸,۶۰۰۷۰,۵۳۶,۷۵۰۶۳,۰۵۴,۹۰۰۵۵,۵۷۳,۰۵۰۴۸,۰۹۱,۲۰۰۴۰,۶۰۹,۳۵۰۳۳,۱۲۷,۵۰۰
تویوتا لکسوس هیبرید NX300 H۴,۵۹۰,۰۰۰۵۲,۴۳۵,۵۰۰۴۷,۵۱۱,۹۶۰۴۲,۵۸۸,۴۲۰۳۷,۶۶۴,۸۸۰۳۲,۷۴۱,۳۴۰۲۷,۸۱۷,۸۰۰۲۲,۸۹۴,۲۶۰
تویوتا لکسوس RX350۵,۷۰۰,۰۰۰۳۹,۸۸۵,۳۰۰۳۳,۷۷۱,۱۰۰۲۷,۶۵۶,۹۰۰
تویوتا لکسوس RX400 H۴,۲۰۰,۰۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰
تویوتا لکسوس SC430۴,۸۰۰,۰۰۰۲۳,۷۹۵,۳۰۰
انواع تویوتا هایس معمولی ۲۷۰۰CC۲,۳۲۵,۰۰۰۲۸,۱۳۹,۶۰۰۲۵,۶۴۵,۶۵۰۲۳,۱۵۱,۷۰۰۲۰,۶۵۷,۷۵۰۱۸,۰۱۱,۲۰۰۱۵,۱۷۹,۳۵۰۱۲,۳۴۷,۵۰۰
انواع تویوتا هایس GL 2700CC۲,۶۲۵,۰۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۸,۵۴۱,۸۵۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
تویوتا هایس دیزل ۲۵۰۰CC۲,۵۵۰,۰۰۰۳۰,۵۵۳,۱۰۰۲۷,۸۱۷,۸۰۰۲۵,۰۸۲,۵۰۰۲۲,۳۴۷,۲۰۰۱۹,۶۱۱,۹۰۰۱۶,۵۴۹,۶۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
تویوتا هایس دیزل ۲۷۰۰CC۲,۷۰۰,۰۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰۲۹,۲۶۵,۹۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
انواع تویوتا هایس DLX۱,۲۰۰,۰۰۰۶,۸۶۶,۵۰۰
سایر انواع تویوتا هایس۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
آمبولانس تویوتا هایس ۲۷۰۰CC وارداتی۲,۸۵۰,۰۰۰۳۳,۷۷۱,۱۰۰۳۰,۷۱۴,۰۰۰۲۷,۶۵۶,۹۰۰۲۴,۵۹۹,۸۰۰۲۱,۵۴۲,۷۰۰۱۸,۳۷۶,۶۰۰۱۴,۹۰۵,۳۰۰
آمبولانس تویوتا ون ۲۵۰۰CC وارداتی۲,۲۵۰,۰۰۰۱۴,۷۲۲,۶۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰
آمبولانس تویوتا لندکروز ۴۰۰۰CC۱,۵۰۰,۰۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
آمبولانس تویوتا لندکروز هارد تاپ ۴۲۰۰CC۳,۰۰۰,۰۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰
آمبولانس تویوتا لندکروز ۴۵۰۰CC۱,۶۵۰,۰۰۰۹,۰۵۸,۹۰۰
آمبولانس تویوتا A1 2700CC۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
سایر انواع تویوتا مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
سایر انواع تویوتا مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۵۲۵,۰۰۰۳,۴۴۷,۱۰۰
سایر انواع تویوتا مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۳۶۰,۰۰۰۲,۵۴۷,۳۰۰
سایر انواع تویوتا مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۲۵۵,۰۰۰۱,۹۷۴,۷۰۰
سایر انواع تویوتا مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۸۰,۰۰۰۱,۵۶۵,۷۰۰
سایر انواع تویوتا مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۱۰۵,۰۰۰۱,۱۵۶,۷۰۰
هیوندای ولستر ۱۶۰۰CC۱,۶۳۵,۰۰۰۱۸,۹۴۲,۹۷۰۱۶,۹۵۱,۵۴۰۱۴,۹۶۰,۱۱۰۱۲,۹۶۸,۶۸۰۱۰,۹۷۷,۲۵۰۸,۹۸۵,۸۲۰
هیوندای اکسنت ۱۶۰۰CC۱,۴۴۰,۰۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰۱۶,۸۰۵,۳۸۰۱۵,۰۵۱,۴۶۰۱۳,۲۹۷,۵۴۰۱۱,۵۴۳,۶۲۰۹,۷۸۹,۷۰۰۸,۰۳۵,۷۸۰
هیوندای النترا ۱۸۰۰CC۱,۸۹۰,۰۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۱,۴۴۶,۱۶۰۱۹,۴۱۸,۸۲۰۱۷,۱۳۴,۲۴۰۱۴,۸۳۲,۲۲۰۱۲,۵۳۰,۲۰۰۱۰,۲۲۸,۱۸۰
هیوندای النترا ۲۰۰۰CC۱,۹۶۵,۰۰۰۲۴,۲۷۸,۰۰۰۲۲,۱۷۰,۲۱۰۲۰,۰۶۲,۴۲۰۱۷,۷۷۳,۶۹۰۱۵,۳۸۰,۳۲۰۱۲,۹۸۶,۹۵۰۱۰,۵۹۳,۵۸۰
هیوندای اکسل۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
هیوندای سوناتا اتوماتیک ۲۰۰۰CC۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
هیوندای سوناتا LF 2000CC هیبرید۲,۴۰۰,۰۰۰۲۸,۹۴۴,۱۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۳,۷۹۵,۳۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
هیوندای سوناتا LF 2400CC۲,۵۵۰,۰۰۰۳۰,۵۵۳,۱۰۰۲۷,۸۱۷,۸۰۰۲۵,۰۸۲,۵۰۰۲۲,۳۴۷,۲۰۰۱۹,۶۱۱,۹۰۰۱۶,۵۴۹,۶۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
هیوندای سوناتا YF 2400CC۲,۱۷۵,۰۰۰۲۱,۸۶۴,۵۰۰۱۹,۵۳۱,۴۵۰۱۶,۹۱۵,۰۰۰۱۴,۲۶۵,۸۵۰۱۱,۶۱۶,۷۰۰
سایر انواع سوناتا دنده معمولی۱,۱۲۵,۰۰۰۷,۸۷۱,۳۵۰۶,۵۰۱,۱۰۰
سایر انواع سوناتا دنده اتوماتیک۱,۴۲۵,۰۰۰۹,۶۹۸,۳۵۰۷,۹۶۲,۷۰۰
هیوندای آزرا ۲۴۰۰CC۱,۹۵۰,۰۰۰۱۵,۲۷۰,۷۰۰۱۲,۸۹۵,۶۰۰۱۰,۵۲۰,۵۰۰
هیوندای آزرا ۳۳۰۰CC۲,۱۰۰,۰۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰
هیوندای گرنجور آزرا ۳۰۰۰CC۲,۵۵۰,۰۰۰۱۹,۶۱۱,۹۰۰۱۶,۵۴۹,۶۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
هیوندای جنسیس ۳۸۰۰ اتوماتیک۳,۱۸۰,۰۰۰۲۳,۶۶۶,۵۸۰۲۰,۲۵۵,۵۰۰۱۶,۵۱۳,۰۶۰
هیوندای جنسیس کوپه ۳۸۰۰ اتوماتیک۲,۰۲۵,۰۰۰۱۵,۸۱۸,۸۰۰۱۳,۳۵۲,۳۵۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰
هیوندای جنسیس کوپه ۳۸۰۰ دنده معمولی۱,۲۰۰,۰۰۰۶,۸۶۶,۵۰۰
هیوندای H1 - WAGON دنده معمولی۱,۱۲۵,۰۰۰۶,۵۰۱,۱۰۰
هیوندای H1 - WAGON دنده اتوماتیک۲,۶۲۵,۰۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
انواع هیوندای I20 دنده اتوماتیک۱,۱۵۵,۰۰۰۱۳,۶۸۱,۲۱۰۱۲,۲۷۴,۴۲۰۱۰,۸۶۷,۶۳۰۹,۴۶۰,۸۴۰۸,۰۵۴,۰۵۰۶,۶۴۷,۲۶۰
هیوندای I30 دنده اتوماتیک۱,۶۳۵,۰۰۰۱۶,۹۵۱,۵۴۰۱۴,۹۶۰,۱۱۰۱۲,۹۶۸,۶۸۰۱۰,۹۷۷,۲۵۰۸,۹۸۵,۸۲۰
هیوندای I40 دنده اتوماتیک۲,۳۱۰,۰۰۰۲۵,۵۰۰,۸۴۰۲۳,۰۲۲,۹۸۰۲۰,۵۴۵,۱۲۰۱۷,۹۰۱,۵۸۰۱۵,۰۸۸,۰۰۰۱۲,۲۷۴,۴۲۰
هیوندای استیشن I40 دنده اتوماتیک۲,۴۶۰,۰۰۰۲۶,۹۴۸,۹۴۰۲۴,۳۱۰,۱۸۰۲۱,۶۷۱,۴۲۰۱۸,۹۹۷,۷۸۰۱۶,۰۰۱,۵۰۰۱۳,۰۰۵,۲۲۰
هیوندای توسان IX35 TL اتوماتیک ۲۰۰۰CC۲,۶۲۵,۰۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۸,۵۴۱,۸۵۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
هیوندای IX35 توسان اتوماتیک ۲۴۰۰CC۲,۵۵۰,۰۰۰۳۰,۵۵۳,۱۰۰۲۷,۸۱۷,۸۰۰۲۵,۰۸۲,۵۰۰۲۲,۳۴۷,۲۰۰۱۹,۶۱۱,۹۰۰۱۶,۵۴۹,۶۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
هیوندای IX55 وراکروز اتوماتیک ۳۸۰۰CC۳,۳۰۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
هیوندای توسان و تراجت ۲۷۰۰CC۱,۴۲۵,۰۰۰۷,۹۶۲,۷۰۰
هیوندای سانتافه دنده معمولی ۲۴۰۰CC۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
هیوندای سانتافه IX45 DM اتوماتیک ۲۴۰۰CC۳,۱۶۵,۰۰۰۳۷,۱۵۰,۰۰۰۳۳,۷۵۵,۰۱۰۳۰,۳۶۰,۰۲۰۲۶,۹۶۵,۰۳۰۲۳,۵۷۰,۰۴۰۲۰,۱۷۵,۰۵۰۱۶,۴۳۹,۹۸۰
هیوندای سانتافه ۲۷۰۰CC۱,۵۰۰,۰۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
هیوندای سانتافه ۳۳۰۰CC۱,۹۵۰,۰۰۰۱۵,۲۷۰,۷۰۰۱۲,۸۹۵,۶۰۰۱۰,۵۲۰,۵۰۰
هیوندای سانتافه ۳۵۰۰CC۲,۵۵۰,۰۰۰۱۹,۶۱۱,۹۰۰۱۶,۵۴۹,۶۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰
هیوندای سنتنیال ۴۶۰۰CC۴,۶۵۰,۰۰۰۳۳,۱۲۷,۵۰۰۲۸,۱۳۹,۶۰۰۲۳,۱۵۱,۷۰۰
هیوندای کوپه دنده معمولی۹۰۰,۰۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
هیوندای کوپه دنده اتوماتیک۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
هیوندای استیشن H - 100۶۷۵,۰۰۰۴,۲۶۵,۱۰۰
هیوندای اسکوپه۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
هیوندای تراکن ۳۵۰۰CC۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
ون هیوندا H350۲,۳۱۰,۰۰۰۲۷,۹۷۸,۷۰۰۲۵,۵۰۰,۸۴۰۲۳,۰۲۲,۹۸۰۲۰,۵۴۵,۱۲۰۱۷,۹۰۱,۵۸۰۱۵,۰۸۸,۰۰۰۱۲,۲۷۴,۴۲۰
آمبولانس هیوندای H - 100۸۲۵,۰۰۰۵,۰۳۹,۵۰۰
سایر انواع هیوندای مدل ۲۰۰۰ و پایین تر۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
کیا OPIRUS۱,۳۵۰,۰۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
کیا کارنز دنده معمولی ۲۰۰۰CC۱,۲۰۰,۰۰۰۶,۸۶۶,۵۰۰
کیا کارنز اتوماتیک ۲۰۰۰CC۲,۱۷۵,۰۰۰۲۶,۵۳۰,۶۰۰۲۴,۱۹۷,۵۵۰۲۱,۸۶۴,۵۰۰۱۹,۵۳۱,۴۵۰۱۶,۹۱۵,۰۰۰۱۴,۲۶۵,۸۵۰۱۱,۶۱۶,۷۰۰
کیا کادنزا اتوماتیک ۳۵۰۰CC۳,۱۵۰,۰۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰
کیا سورنتو ۲۴۰۰CC۳,۲۷۰,۰۰۰۳۸,۲۷۶,۳۰۰۳۴,۷۶۸,۶۸۰۳۱,۲۶۱,۰۶۰۲۷,۷۵۳,۴۴۰۲۴,۲۴۵,۸۲۰۲۰,۷۳۸,۲۰۰۱۶,۹۵۱,۵۴۰
کیا سورنتو ۳۳۰۰CC۱,۹۵۰,۰۰۰۱۰,۵۲۰,۵۰۰
کیا سورنتو ۳۵۰۰CC XM۲,۷۰۰,۰۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
کیا سورنتو ۳۵۰۰CC EX۲,۷۰۰,۰۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
کیا اسپورتیج اس ال اس ۲۰۰۰CC۲,۱۷۵,۰۰۰۲۱,۸۶۴,۵۰۰۱۹,۵۳۱,۴۵۰۱۶,۹۱۵,۰۰۰۱۴,۲۶۵,۸۵۰۱۱,۶۱۶,۷۰۰
کیا اسپورتیج اس ال ۲۴۰۰CC۲,۶۲۵,۰۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۸,۵۴۱,۸۵۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
کیا اسپورتیج QL 2400CC۲,۷۰۰,۰۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰۲۹,۲۶۵,۹۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
کیا اسپورتیج ۲۷۰۰CC۱,۳۵۰,۰۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
کیا سراتو دنده معمولی ۱۶۰۰CC۹۷۵,۰۰۰۵,۷۷۰,۳۰۰
کیا سراتو اتوماتیک ۱۶۰۰CC۱,۴۲۵,۰۰۰۱۱,۴۳۴,۰۰۰۹,۶۹۸,۳۵۰۷,۹۶۲,۷۰۰
کیا سراتو کوپه ۱۶۰۰CC۱,۴۵۵,۰۰۰۱۱,۶۵۳,۲۴۰۹,۸۸۱,۰۵۰۸,۱۰۸,۸۶۰
کیا سراتو دنده معمولی ۲۰۰۰CC۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
کیا سراتو اتوماتیک ۲۰۰۰CC۱,۹۰۵,۰۰۰۲۳,۶۳۴,۴۰۰۲۱,۵۹۰,۹۷۰۱۹,۵۴۷,۵۴۰۱۷,۲۶۲,۱۳۰۱۴,۹۴۱,۸۴۰۱۲,۶۲۱,۵۵۰۱۰,۳۰۱,۲۶۰
کیا سراتو کوپه ۲۰۰۰CC۱,۹۳۵,۰۰۰۲۳,۹۵۶,۲۰۰۲۱,۸۸۰,۵۹۰۱۹,۸۰۴,۹۸۰۱۷,۵۱۷,۹۱۰۱۵,۱۶۱,۰۸۰۱۲,۸۰۴,۲۵۰۱۰,۴۴۷,۴۲۰
کیا کارنیوال کارناوال ۲۷۰۰CC۱,۳۵۰,۰۰۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰۹,۲۴۱,۶۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
کیا موهاوی ۳۸۰۰CC۱,۹۵۰,۰۰۰۱۰,۵۲۰,۵۰۰
کیا موهاوی ۴۶۰۰CC۳,۰۰۰,۰۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰
کیا اپتیما ۲۰۰۰CC۲,۰۲۵,۰۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۸,۲۸۵,۲۵۰۱۵,۸۱۸,۸۰۰۱۳,۳۵۲,۳۵۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰
کیا اپتیما ۲۴۰۰CC TF۲,۳۵۵,۰۰۰۲۵,۹۳۵,۲۷۰۲۳,۴۰۹,۱۴۰۲۰,۸۸۳,۰۱۰۱۸,۲۳۰,۴۴۰۱۵,۳۶۲,۰۵۰۱۲,۴۹۳,۶۶۰
کیا اپتیما ۲۴۰۰CC JF۲,۵۸۰,۰۰۰۳۰,۸۷۴,۹۰۰۲۸,۱۰۷,۴۲۰۲۵,۳۳۹,۹۴۰۲۲,۵۷۲,۴۶۰۱۹,۸۰۴,۹۸۰۱۶,۷۳۲,۳۰۰۱۳,۵۸۹,۸۶۰
کیا اپتیما GT LINE۲,۴۳۰,۰۰۰۲۹,۲۶۵,۹۰۰۲۶,۶۵۹,۳۲۰۲۴,۰۵۲,۷۴۰۲۱,۴۴۶,۱۶۰۱۸,۷۷۸,۵۴۰۱۵,۸۱۸,۸۰۰۱۲,۸۵۹,۰۶۰
کیا اپتیما ۲۷۰۰CC۱,۲۷۵,۰۰۰۷,۲۳۱,۹۰۰
کیا پیکانتو۱,۰۵۰,۰۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۲,۵۳۰,۲۰۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰۹,۹۷۲,۴۰۰۸,۶۹۳,۵۰۰۷,۴۱۴,۶۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
کیا سول۱,۷۷۰,۰۰۰۱۸,۲۶۶,۹۸۰۱۶,۱۱۱,۱۲۰۱۳,۹۵۵,۲۶۰۱۱,۷۹۹,۴۰۰۹,۶۴۳,۵۴۰
کیا ریو ۴ در ۱۴۰۰CC۱,۵۰۰,۰۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
کیا ریو ۵ در ۱۴۰۰CC۱,۵۰۰,۰۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
کیا ریو۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
سایر انواع کیا مدل ۲۰۰۰ و پایین تر۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
پورشه باکستر ۲۰۰۰CC۷,۲۹۰,۰۰۰۸۱,۳۹۷,۵۰۰۷۳,۵۷۷,۷۶۰۶۵,۷۵۸,۰۲۰۵۷,۹۳۸,۲۸۰۵۰,۱۱۸,۵۴۰۴۲,۲۹۸,۸۰۰۳۴,۴۷۹,۰۶۰
پورشه باکستر اس ۲۵۰۰CC۹,۱۹۵,۰۰۰۱۰۱,۸۳۱,۸۰۰۹۱,۹۶۸,۶۳۰۸۲,۱۰۵,۴۶۰۷۲,۲۴۲,۲۹۰۶۲,۳۷۹,۱۲۰۵۲,۵۱۵,۹۵۰۴۲,۶۵۲,۷۸۰
پورشه باکستر اس ۲۹۰۰CC۶,۱۵۰,۰۰۰۴۲,۷۸۱,۵۰۰۳۶,۱۸۴,۶۰۰۲۹,۵۸۷,۷۰۰
پورشه کی من اس ۳۶۰۰CC۶,۹۰۰,۰۰۰۴۷,۶۰۸,۵۰۰۴۰,۲۰۷,۱۰۰۳۲,۸۰۵,۷۰۰
پورشه ۹۱۱ کررا ۴ کابریو ۳۶۰۰CC۱۶,۵۰۰,۰۰۰۱۰۹,۳۹۴,۱۰۰۹۱,۶۹۵,۱۰۰۷۳,۹۹۶,۱۰۰
پورشه ۹۱۱ کررا اس ۳۸۰۰CC۱۴,۲۵۰,۰۰۰۹۴,۹۱۳,۱۰۰۷۹,۶۲۷,۶۰۰۶۴,۳۴۲,۱۰۰
پورشه ۹۱۱ کررا اس کابریو ۳۸۰۰CC۱۷,۲۵۰,۰۰۰۱۱۴,۲۲۱,۱۰۰۹۵,۷۱۷,۶۰۰۷۷,۲۱۴,۱۰۰
پورشه پانامرا ۳۶۰۰CC۹,۷۵۰,۰۰۰۶۵,۹۵۱,۱۰۰۵۵,۴۹۲,۶۰۰۴۵,۰۳۴,۱۰۰
پورشه پانامرا ۴ اس ۴۸۰۰CC۱۴,۷۰۰,۰۰۰۹۷,۸۰۹,۳۰۰۸۲,۰۴۱,۱۰۰۶۶,۲۷۲,۹۰۰
پورشه پانامرا توربو ۴اس ۴۸۰۰CC۱۶,۰۵۰,۰۰۰۱۰۶,۴۹۷,۹۰۰۸۹,۲۸۱,۶۰۰۷۲,۰۶۵,۳۰۰
پورشه کاین ۳۶۰۰CC۹,۷۵۰,۰۰۰۶۵,۹۵۱,۱۰۰۵۵,۴۹۲,۶۰۰۴۵,۰۳۴,۱۰۰
پورشه کاین اس ۴۸۰۰CC۱۴,۲۵۰,۰۰۰۹۴,۹۱۳,۱۰۰۷۹,۶۲۷,۶۰۰۶۴,۳۴۲,۱۰۰
پورشه کاین توربو اس ۴۸۰۰CC۱۵,۷۵۰,۰۰۰۱۰۴,۵۶۷,۱۰۰۸۷,۶۷۲,۶۰۰۷۰,۷۷۸,۱۰۰
پورشه کاین GTS۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۹,۷۴۰,۱۰۰۸۳,۶۵۰,۱۰۰۶۷,۵۶۰,۱۰۰
پورشه ماکان ۲۰۰۰CC۸,۵۵۰,۰۰۰۹۴,۹۱۳,۱۰۰۸۵,۷۴۱,۸۰۰۷۶,۵۷۰,۵۰۰۶۷,۳۹۹,۲۰۰۵۸,۲۲۷,۹۰۰۴۹,۰۵۶,۶۰۰۳۹,۸۸۵,۳۰۰
مازراتی گرنتوریسمو ۴۲۰۰CC۱۳,۵۰۰,۰۰۰۹۰,۰۸۶,۱۰۰۷۵,۶۰۵,۱۰۰۶۱,۱۲۴,۱۰۰
مازراتی گرنتوریسمو اس ۴۷۰۰CC۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۹,۷۴۰,۱۰۰۸۳,۶۵۰,۱۰۰۶۷,۵۶۰,۱۰۰
مازراتی گرنتوریسمو MC 4700CC۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۳۵۶,۱۰۰۱۱۵,۸۳۰,۱۰۰۹۳,۳۰۴,۱۰۰
مازراتی گرنکابریو ۴۷۰۰CC۱۵,۰۰۰,۰۰۰۹۹,۷۴۰,۱۰۰۸۳,۶۵۰,۱۰۰۶۷,۵۶۰,۱۰۰
مازراتی گرنکابریو اسپورت ۴۷۰۰CC۱۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲۸,۷۰۲,۱۰۰۱۰۷,۷۸۵,۱۰۰۸۶,۸۶۸,۱۰۰
مازراتی کواتروپورته ۴۲۰۰CC۱۱,۲۵۰,۰۰۰۷۵,۶۰۵,۱۰۰۶۳,۵۳۷,۶۰۰۵۱,۴۷۰,۱۰۰
مازراتی کواتروپورته اس ۴۷۰۰CC۱۶,۵۰۰,۰۰۰۱۰۹,۳۹۴,۱۰۰۹۱,۶۹۵,۱۰۰۷۳,۹۹۶,۱۰۰
مازراتی کواتروپورته اسپورت GTS 4700CC۲۲,۵۰۰,۰۰۰۱۴۸,۰۱۰,۱۰۰۱۲۳,۸۷۵,۱۰۰۹۹,۷۴۰,۱۰۰
مازراتی کواتروپورته ۳۰۰۰CC۱۵,۷۵۰,۰۰۰۱۲۱,۴۶۱,۶۰۰۱۰۴,۵۶۷,۱۰۰۸۷,۶۷۲,۶۰۰۷۰,۷۷۸,۱۰۰
مازراتی کواتروپورته اس ۳۰۰۰CC۱۹,۵۰۰,۰۰۰۱۴۹,۶۱۹,۱۰۰۱۲۸,۷۰۲,۱۰۰۱۰۷,۷۸۵,۱۰۰۸۶,۸۶۸,۱۰۰
مازراتی گیبلی اس۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱۶۰,۸۸۲,۱۰۰۱۳۸,۳۵۶,۱۰۰۱۱۵,۸۳۰,۱۰۰۹۳,۳۰۴,۱۰۰
سانگ یانگ اکتیون ۲۳۰۰CC دنده معمولی۱,۴۲۵,۰۰۰۱۴,۹۰۵,۳۰۰۱۳,۱۶۹,۶۵۰۱۱,۴۳۴,۰۰۰۹,۶۹۸,۳۵۰۷,۹۶۲,۷۰۰
سانگ یانگ اکتیون ۲۳۰۰CC اتوماتیک۱,۶۵۰,۰۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰۱۵,۰۸۸,۰۰۰۱۳,۰۷۸,۳۰۰۱۱,۰۶۸,۶۰۰۹,۰۵۸,۹۰۰
سانگ یانگ کوراندو ۲۰۰۰CC دنده معمولی۱,۴۲۵,۰۰۰۱۴,۹۰۵,۳۰۰۱۳,۱۶۹,۶۵۰۱۱,۴۳۴,۰۰۰۹,۶۹۸,۳۵۰۷,۹۶۲,۷۰۰
سانگ یانگ کوراندو ۲۰۰۰CC اتوماتیک۱,۹۶۵,۰۰۰۲۴,۲۷۸,۰۰۰۲۲,۱۷۰,۲۱۰۲۰,۰۶۲,۴۲۰۱۷,۷۷۳,۶۹۰۱۵,۳۸۰,۳۲۰۱۲,۹۸۶,۹۵۰۱۰,۵۹۳,۵۸۰
سانگ یانگ رکستون ۳۲۰۰CC۲,۱۷۵,۰۰۰۱۶,۹۱۵,۰۰۰۱۴,۲۶۵,۸۵۰۱۱,۶۱۶,۷۰۰
سانگ یانگ کایرون ۳۲۰۰CC دنده معمولی۱,۶۲۰,۰۰۰۱۲,۸۵۹,۰۶۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰۸,۹۱۲,۷۴۰
سانگ یانگ کایرون ۳۲۰۰CC اتوماتیک۱,۷۲۵,۰۰۰۱۳,۶۲۶,۴۰۰۱۱,۵۲۵,۳۵۰۹,۴۲۴,۳۰۰
سانگ یانگ رودیوس ۳۲۰۰CC۱,۷۲۵,۰۰۰۱۳,۶۲۶,۴۰۰۱۱,۵۲۵,۳۵۰۹,۴۲۴,۳۰۰
سانگ یانگ تیولی ۱۶۰۰CC۱,۴۱۰,۰۰۰۱۸,۱۹۳,۹۰۰۱۶,۴۷۶,۵۲۰۱۴,۷۵۹,۱۴۰۱۳,۰۴۱,۷۶۰۱۱,۳۲۴,۳۸۰۹,۶۰۷,۰۰۰۷,۸۸۹,۶۲۰
سواری MG350 1500CC۱,۱۲۵,۰۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۱۰,۶۱۱,۸۵۰۹,۲۴۱,۶۰۰۷,۸۷۱,۳۵۰۶,۵۰۱,۱۰۰
سواری MG550 1800CC۱,۲۷۵,۰۰۰۱۱,۸۹۰,۷۵۰۱۰,۳۳۷,۸۰۰۸,۷۸۴,۸۵۰۷,۲۳۱,۹۰۰
سواری MG3 1500CC۹۷۵,۰۰۰۱۱,۷۰۸,۰۵۰۱۰,۵۲۰,۵۰۰۹,۳۳۲,۹۵۰۸,۱۴۵,۴۰۰۶,۹۵۷,۸۵۰۵,۷۷۰,۳۰۰
سواری MG6 1800CC صندوقدار۱,۷۲۵,۰۰۰۱۹,۸۵۳,۲۵۰۱۷,۸۲۸,۵۰۰۱۵,۷۲۷,۴۵۰۱۳,۶۲۶,۴۰۰۱۱,۵۲۵,۳۵۰۹,۴۲۴,۳۰۰
سواری MG6 1800CC هاچ بک لیفت بک۱,۷۲۵,۰۰۰۱۹,۸۵۳,۲۵۰۱۷,۸۲۸,۵۰۰۱۵,۷۲۷,۴۵۰۱۳,۶۲۶,۴۰۰۱۱,۵۲۵,۳۵۰۹,۴۲۴,۳۰۰
سواری MG GT 1500CC۱,۵۱۵,۰۰۰۱۹,۴۵۱,۰۰۰۱۷,۶۲۷,۵۳۰۱۵,۷۸۲,۲۶۰۱۳,۹۳۶,۹۹۰۱۲,۰۹۱,۷۲۰۱۰,۲۴۶,۴۵۰۸,۴۰۱,۱۸۰
سواری MG GS 2000CC۲,۲۰۵,۰۰۰۲۶,۸۵۲,۴۰۰۲۴,۴۸۷,۱۷۰۲۲,۱۲۱,۹۴۰۱۹,۷۵۶,۷۱۰۱۷,۱۳۴,۲۴۰۱۴,۴۴۸,۵۵۰۱۱,۷۶۲,۸۶۰
سواری جیلی امگرند ۷ و EC7 صندوقدار دنده معمولی۷۵۰,۰۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰۷,۴۱۴,۶۰۰۶,۵۰۱,۱۰۰۵,۵۸۷,۶۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
سواری جیلی امگرند ۷ RV و EC7 هاچ بک دنده معمولی۷۵۰,۰۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰۷,۴۱۴,۶۰۰۶,۵۰۱,۱۰۰۵,۵۸۷,۶۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
سواری جیلی امگرند ۷ صندوقدار اتومات۹۳۰,۰۰۰۱۰,۰۸۲,۰۲۰۸,۹۴۹,۲۸۰۷,۸۱۶,۵۴۰۶,۶۸۳,۸۰۰۵,۵۵۱,۰۶۰
سواری جیلی امگرند ۷ RV هاچ بک اتومات۹۰۰,۰۰۰۹,۷۸۹,۷۰۰۸,۶۹۳,۵۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰۶,۵۰۱,۱۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
سواری جیلی امگرند X7۱,۲۷۵,۰۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰۱۱,۸۹۰,۷۵۰۱۰,۳۳۷,۸۰۰۸,۷۸۴,۸۵۰۷,۲۳۱,۹۰۰
آلفا رومئو میتو دنده معمولی ۱۴۰۰CC۱,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
آلفا رومئو میتو اتومات ۱۴۰۰CC۱,۷۲۵,۰۰۰۱۷,۸۲۸,۵۰۰۱۵,۷۲۷,۴۵۰۱۳,۶۲۶,۴۰۰۱۱,۵۲۵,۳۵۰۹,۴۲۴,۳۰۰
آلفا رومئو جولیتا دنده معمولی ۱۴۰۰CC۱,۸۰۰,۰۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۹,۷۸۹,۷۰۰
آلفا رومئو جولیتا اتومات ۱۴۰۰CC۲,۲۹۵,۰۰۰۲۷,۸۱۷,۸۰۰۲۵,۳۵۶,۰۳۰۲۲,۸۹۴,۲۶۰۲۰,۴۳۲,۴۹۰۱۷,۷۹۱,۹۶۰۱۴,۹۹۶,۶۵۰۱۲,۲۰۱,۳۴۰
آلفا رومئو ۴C اتومات ۱۷۰۰CC 1800CC۷,۶۵۰,۰۰۰۸۵,۲۵۹,۱۰۰۷۷,۰۵۳,۲۰۰۶۸,۸۴۷,۳۰۰۶۰,۶۴۱,۴۰۰۵۲,۴۳۵,۵۰۰۴۴,۲۲۹,۶۰۰۳۶,۰۲۳,۷۰۰
اپل آسترا۱۸۰,۰۰۰۱,۵۶۵,۷۰۰
اپل آسترا دنده معمولی ۱۴۰۰CC۱,۷۷۰,۰۰۰۱۸,۲۶۶,۹۸۰۱۶,۱۱۱,۱۲۰۱۳,۹۵۵,۲۶۰۱۱,۷۹۹,۴۰۰۹,۶۴۳,۵۴۰
اپل آسترا سدان توربو اتومات ۱۴۰۰CC۱,۹۵۰,۰۰۰۱۹,۹۳۳,۷۰۰۱۷,۶۴۵,۸۰۰۱۵,۲۷۰,۷۰۰۱۲,۸۹۵,۶۰۰۱۰,۵۲۰,۵۰۰
اپل آسترا هاچ بک توربو اتومات ۱۴۰۰CC۱,۹۲۰,۰۰۰۱۹,۶۷۶,۲۶۰۱۷,۳۹۰,۰۲۰۱۵,۰۵۱,۴۶۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰۱۰,۳۷۴,۳۴۰
اپل آسترا سدان توربو اتومات ۱۶۰۰CC۲,۰۷۰,۰۰۰۲۰,۹۶۳,۴۶۰۱۸,۶۶۸,۹۲۰۱۶,۱۴۷,۶۶۰۱۳,۶۲۶,۴۰۰۱۱,۱۰۵,۱۴۰
اپل آسترا هاچ بک توربو اتومات ۱۶۰۰CC۲,۰۴۰,۰۰۰۲۰,۷۰۶,۰۲۰۱۸,۴۱۳,۱۴۰۱۵,۹۲۸,۴۲۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰۱۰,۹۵۸,۹۸۰
اپل موکا اتوماتیک ۱۴۰۰CC۲,۱۳۰,۰۰۰۲۶,۰۴۷,۹۰۰۲۳,۷۶۳,۱۲۰۲۱,۴۷۸,۳۴۰۱۹,۱۸۰,۴۸۰۱۶,۵۸۶,۱۴۰۱۳,۹۹۱,۸۰۰۱۱,۳۹۷,۴۶۰
اپل اینسیگنیا اتوماتیک ۲۰۰۰CC۳,۶۷۵,۰۰۰۴۲,۶۲۰,۶۰۰۳۸,۶۷۸,۵۵۰۳۴,۷۳۶,۵۰۰۳۰,۷۹۴,۴۵۰۲۶,۸۵۲,۴۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۱۸,۹۲۴,۷۰۰
اپل آدام اتوماتیک ۱۴۰۰CC۱,۳۵۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۵,۸۱۸,۸۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰۱۲,۵۳۰,۲۰۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰۹,۲۴۱,۶۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
اپل کورسا دنده معمولی ۱۴۰۰CC۱,۱۲۵,۰۰۰۱۳,۳۵۲,۳۵۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۱۰,۶۱۱,۸۵۰۹,۲۴۱,۶۰۰۷,۸۷۱,۳۵۰۶,۵۰۱,۱۰۰
اپل کورسا اتوماتیک ۱۴۰۰CC۱,۵۰۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
اپل کورسا ۱۲۰۰CC۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
اپل وکترا۲۵۵,۰۰۰۱,۹۷۴,۷۰۰
اپل امگا۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
اپل زفیرا۲۵۵,۰۰۰۱,۹۷۴,۷۰۰
اپل کادت۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
سایر انواع اپل مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
سایر انواع اپل مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
سایر انواع اپل مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۲۴۰,۰۰۰۱,۸۹۲,۹۰۰
سایر انواع اپل مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
سایر انواع اپل مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۰۵,۰۰۰۱,۱۵۶,۷۰۰
سایر انواع اپل مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
ولوو C30 2500CC۲,۰۲۵,۰۰۰۱۵,۸۱۸,۸۰۰۱۳,۳۵۲,۳۵۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰
ولوو C70 2500CC کروک۳,۴۵۰,۰۰۰۲۵,۴۰۴,۳۰۰۲۱,۷۰۳,۶۰۰۱۷,۸۲۸,۵۰۰
ولوو V40 SELUX 2000CC۲,۹۲۵,۰۰۰۲۵,۱۶۲,۹۵۰۲۲,۰۲۵,۴۰۰۱۸,۸۳۳,۳۵۰۱۵,۲۷۰,۷۰۰
ولوو V40 R-DESING 2000CC۳,۲۲۵,۰۰۰۲۷,۴۱۵,۵۵۰۲۳,۹۵۶,۲۰۰۲۰,۴۹۶,۸۵۰۱۶,۷۳۲,۳۰۰
ولوو V40 R-DESING PLUS 2000CC۳,۳۷۵,۰۰۰۲۸,۵۴۱,۸۵۰۲۴,۹۲۱,۶۰۰۲۱,۳۰۱,۳۵۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰
ولوو V70۸۲۵,۰۰۰۵,۰۳۹,۵۰۰
ولوو XC60 SELUX 2000CC۲,۸۵۰,۰۰۰۲۷,۶۵۶,۹۰۰۲۴,۵۹۹,۸۰۰۲۱,۵۴۲,۷۰۰۱۸,۳۷۶,۶۰۰۱۴,۹۰۵,۳۰۰
ولوو XC60 R-DESING 2000CC۳,۹۰۰,۰۰۰۳۶,۶۶۷,۳۰۰۳۲,۴۸۳,۹۰۰۲۸,۳۰۰,۵۰۰۲۴,۱۱۷,۱۰۰۱۹,۹۳۳,۷۰۰
ولوو XC60 R-DESING PLUS 2000CC۴,۱۵۵,۰۰۰۳۸,۸۵۵,۵۴۰۳۴,۳۹۸,۶۱۰۲۹,۹۴۱,۶۸۰۲۵,۴۸۴,۷۵۰۲۱,۰۲۷,۸۲۰
ولوو XC90 T6 2000CC۷,۶۵۰,۰۰۰۸۵,۲۵۹,۱۰۰۷۷,۰۵۳,۲۰۰۶۸,۸۴۷,۳۰۰۶۰,۶۴۱,۴۰۰۵۲,۴۳۵,۵۰۰۴۴,۲۲۹,۶۰۰۳۶,۰۲۳,۷۰۰
ولوو لیموزین ۹۶۰۱,۲۰۰,۰۰۰۶,۸۶۶,۵۰۰
سایر انواع ولوو مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
سایر انواع ولوو مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۵۲۵,۰۰۰۳,۴۴۷,۱۰۰
سایر انواع ولوو مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
سایر انواع ولوو مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۲۱۰,۰۰۰۱,۷۲۹,۳۰۰
سایر انواع ولوو مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
سایر انواع ولوو مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
انواع جیپ مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
انواع جیپ مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۴۲۰,۰۰۰۲,۸۷۴,۵۰۰
انواع جیپ مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۲۷۰,۰۰۰۲,۰۵۶,۵۰۰
انواع جیپ مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۱۹۵,۰۰۰۱,۶۴۷,۵۰۰
انواع جیپ مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۳۵,۰۰۰۱,۳۲۰,۳۰۰
انواع جیپ مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
ون MPV میتسوبیشی ساده GLE تک رنگ GLS۶۰۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
ون MPV میتسوبیشی فول GLE گرند - دورنگ GLS۶۷۵,۰۰۰۵,۱۳۰,۸۵۰۴,۲۶۵,۱۰۰
ون MPV میتسوبیشی فول اتومات GLE گرند - اتومات GLS۷۵۰,۰۰۰۵,۵۸۷,۶۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
ون دانگ فنگ MPV LZ6510 و MPV LZ6500۱,۰۵۰,۰۰۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰۹,۹۷۲,۴۰۰۸,۶۹۳,۵۰۰۷,۴۱۴,۶۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
میتسوبیشی ASX 2000CC۲,۲۹۵,۰۰۰۲۷,۸۱۷,۸۰۰۲۵,۳۵۶,۰۳۰۲۲,۸۹۴,۲۶۰۲۰,۴۳۲,۴۹۰۱۷,۷۹۱,۹۶۰۱۴,۹۹۶,۶۵۰۱۲,۲۰۱,۳۴۰
میتسوبیشی لنسر دنده معمولی ۱۶۰۰CC۱,۱۴۰,۰۰۰۱۳,۵۱۶,۷۸۰۱۲,۱۲۸,۲۶۰۱۰,۷۳۹,۷۴۰۹,۳۵۱,۲۲۰۷,۹۶۲,۷۰۰۶,۵۷۴,۱۸۰
میتسوبیشی لنسر دنده اتومات ۱۶۰۰CC۱,۳۲۰,۰۰۰۱۵,۴۸۹,۹۴۰۱۳,۸۸۲,۱۸۰۱۲,۲۷۴,۴۲۰۱۰,۶۶۶,۶۶۰۹,۰۵۸,۹۰۰۷,۴۵۱,۱۴۰
میتسوبیشی لنسر دنده اتومات ۱۸۰۰CC۱,۷۷۰,۰۰۰۲۲,۱۸۶,۳۰۰۲۰,۲۸۷,۶۸۰۱۸,۲۶۶,۹۸۰۱۶,۱۱۱,۱۲۰۱۳,۹۵۵,۲۶۰۱۱,۷۹۹,۴۰۰۹,۶۴۳,۵۴۰
میتسوبیشی لنسر دنده اتومات ۲۰۰۰CC۱,۶۸۰,۰۰۰۱۷,۳۹۰,۰۲۰۱۵,۳۴۳,۷۸۰۱۳,۲۹۷,۵۴۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰۹,۲۰۵,۰۶۰
میتسوبیشی میراژ اتومات ۱۲۰۰CC۱,۰۲۰,۰۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰۱۲,۲۰۱,۳۴۰۱۰,۹۵۸,۹۸۰۹,۷۱۶,۶۲۰۸,۴۷۴,۲۶۰۷,۲۳۱,۹۰۰۵,۹۸۹,۵۴۰
میتسوبیشی اوتلندر اتومات ۲۴۰۰CC۲,۹۵۵,۰۰۰۳۴,۸۹۷,۴۰۰۳۱,۷۲۷,۶۷۰۲۸,۵۵۷,۹۴۰۲۵,۳۸۸,۲۱۰۲۲,۲۱۸,۴۸۰۱۹,۰۱۶,۰۵۰۱۵,۴۱۶,۸۶۰
میتسوبیشی مگنا ۳۵۰۰CC۱,۱۲۵,۰۰۰۶,۵۰۱,۱۰۰
میتسوبیشی پاجیرو دو درب ۶ سیلندر ۳۸۰۰CC۲,۱۰۰,۰۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰
میتسوبیشی پاجیرو چهار درب ۶ سیلندر ۳۸۰۰CC۲,۴۰۰,۰۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
میتسوبیشی پاجیرو ۶ سیلندر ۳۵۰۰CC۲,۰۲۵,۰۰۰۱۵,۸۱۸,۸۰۰۱۳,۳۵۲,۳۵۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰
سایر انواع میتسوبیشی پاجیرو ۶ سیلندر۸۲۵,۰۰۰۵,۰۳۹,۵۰۰
میتسوبیشی پاجیرو ۴ سیلندر۵۷۰,۰۰۰۳,۶۹۲,۵۰۰
سایر انواع میتسوبیشی مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
سایر انواع میتسوبیشی مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
سایر انواع میتسوبیشی مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
سایر انواع میتسوبیشی مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
سایر انواع میتسوبیشی مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
سایر انواع میتسوبیشی مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
پژو ۳۰۱ اتومات ۱۶۰۰CC۱,۲۹۰,۰۰۰۱۶,۷۳۲,۳۰۰۱۵,۱۶۱,۰۸۰۱۳,۵۸۹,۸۶۰۱۲,۰۱۸,۶۴۰۱۰,۴۴۷,۴۲۰۸,۸۷۶,۲۰۰۷,۳۰۴,۹۸۰
پژو ۳۰۸ اتومات ۱۶۰۰CC۱,۲۷۵,۰۰۰۱۰,۳۳۷,۸۰۰۸,۷۸۴,۸۵۰۷,۲۳۱,۹۰۰
پژو ۴۰۷ دنده معمولی۹۰۰,۰۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
پژو ۴۰۷ دنده اتوماتیک۹۷۵,۰۰۰۵,۷۷۰,۳۰۰
پژو ۵۰۸ اتومات ۱۶۰۰CC۲,۴۱۵,۰۰۰۲۹,۱۰۵,۰۰۰۲۶,۵۱۴,۵۱۰۲۳,۹۲۴,۰۲۰۲۱,۳۳۳,۵۳۰۱۸,۶۶۸,۹۲۰۱۵,۷۲۷,۴۵۰۱۲,۷۸۵,۹۸۰
پژو ۶۰۷۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
سایر انواع پژو مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
سایر انواع پژو مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
سایر انواع پژو مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
سایر انواع پژو مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۱۶۵,۰۰۰۱,۴۸۳,۹۰۰
سایر انواع پژو مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۲۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۵۰۰
سایر انواع پژو مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
سواری شورلت ۵۳۰۰CC CHEVROLET TAHOE LTZ - 2WD۲,۴۰۰,۰۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
فورد فیوژن اس ۲۳۰۰CC۱,۸۰۰,۰۰۰۹,۷۸۹,۷۰۰
فورد موستانگ جی تی GT۴,۹۵۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰
انواع شورلت ، پونتیاک ، الدوزمبیل و فورد مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
انواع شورلت ، پونتیاک ، الدوزمبیل و فورد مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
انواع شورلت ، پونتیاک ، الدوزمبیل و فورد مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
انواع شورلت ، پونتیاک ، الدوزمبیل و فورد مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
انواع شورلت ، پونتیاک ، الدوزمبیل و فورد مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
انواع شورلت ، پونتیاک ، الدوزمبیل و فورد مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
نیسان سانی۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
نیسان سنترا۹۷۵,۰۰۰۵,۷۷۰,۳۰۰
نیسان آرمادا۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
نیسان ماکسیما دنده معمولی۹۷۵,۰۰۰۵,۷۷۰,۳۰۰
نیسان ماکسیما اتوماتیک۱,۳۵۰,۰۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
نیسان مورانو SE۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
نیسان مورانو Z50 ، LE ، SL۱,۸۷۵,۰۰۰۱۲,۴۳۸,۸۵۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰
نیسان مورانو Z51۲,۲۵۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۷۲۲,۶۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰
نیسان قشقایی ۲۰۰۰CC J10۱,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
نیسان تینا ۲۵۰۰CC J32۱,۸۷۵,۰۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۴,۷۲۲,۶۰۰۱۲,۴۳۸,۸۵۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰
نیسان جوک ۱۶۰۰CC۲,۱۰۰,۰۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰۱۸,۹۲۴,۷۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰
نیسان ایکس تریل ۲۵۰۰CC۳,۳۰۰,۰۰۰۳۸,۵۹۸,۱۰۰۳۵,۰۵۸,۳۰۰۳۱,۵۱۸,۵۰۰۲۷,۹۷۸,۷۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
نیسان اینفینیتی INFINITI تیپ EX35 3500CC۲,۲۵۰,۰۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰
سایر انواع نیسان مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
سایر انواع نیسان مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
سایر انواع نیسان مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
سایر انواع نیسان مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
سایر انواع نیسان مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
سایر انواع نیسان مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
مزدا ۳ ۱۶۰۰CC۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
مزدا ۳ ۲۰۰۰CC۱,۲۰۰,۰۰۰۶,۸۶۶,۵۰۰
مزدا ۶ ۲۴۰۰CC۱,۹۵۰,۰۰۰۱۵,۲۷۰,۷۰۰۱۲,۸۹۵,۶۰۰۱۰,۵۲۰,۵۰۰
انواع مزدا مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
انواع مزدا مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
انواع مزدا مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
انواع مزدا مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
انواع مزدا مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
انواع مزدا مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
انواع داتسون مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
انواع داتسون مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
انواع داتسون مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
انواع داتسون مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
انواع داتسون مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۰۵,۰۰۰۱,۱۵۶,۷۰۰
انواع داتسون مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
دوو ریسر مدل ۲۰۰۰ و پایین تر۱۳۵,۰۰۰۱,۳۲۰,۳۰۰
دوو اسپرو مدل ۲۰۰۰ و پایین تر۱۲۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۵۰۰
سایر انواع دوو مدل ۲۰۰۰ و پایین تر۱۰۵,۰۰۰۱,۱۵۶,۷۰۰
فیات ۲۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۲,۸۷۴,۵۰۰
فیات DUCATO11۱,۳۵۰,۰۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
فیات ۵۰۰ ۹۰۰CC۱,۱۸۵,۰۰۰۱۲,۵۶۶,۷۴۰۱۱,۱۲۳,۴۱۰۹,۶۸۰,۰۸۰۸,۲۳۶,۷۵۰۶,۷۹۳,۴۲۰
فیات ۵۰۰ ۱۲۰۰CC۱,۲۰۷,۵۰۰۱۲,۷۸۵,۹۸۰۱۱,۳۱۵,۲۴۵۹,۸۴۴,۵۱۰۸,۳۷۳,۷۷۵۶,۹۰۳,۰۴۰
فیات ۵۰۰C 900CC۱,۱۸۵,۰۰۰۱۲,۵۶۶,۷۴۰۱۱,۱۲۳,۴۱۰۹,۶۸۰,۰۸۰۸,۲۳۶,۷۵۰۶,۷۹۳,۴۲۰
فیات ۵۰۰C 1200CC۱,۱۸۵,۰۰۰۱۲,۵۶۶,۷۴۰۱۱,۱۲۳,۴۱۰۹,۶۸۰,۰۸۰۸,۲۳۶,۷۵۰۶,۷۹۳,۴۲۰
فیات ۵۰۰L 900CC۱,۲۴۵,۰۰۰۱۳,۱۵۱,۳۸۰۱۱,۶۳۴,۹۷۰۱۰,۱۱۸,۵۶۰۸,۶۰۲,۱۵۰۷,۰۸۵,۷۴۰
فیات ۵۰۰L 1400CC۱,۲۷۵,۰۰۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰۱۱,۸۹۰,۷۵۰۱۰,۳۳۷,۸۰۰۸,۷۸۴,۸۵۰۷,۲۳۱,۹۰۰
فیات فیورنو ۱۴۰۰CC۱,۲۶۰,۰۰۰۱۳,۲۹۷,۵۴۰۱۱,۷۶۲,۸۶۰۱۰,۲۲۸,۱۸۰۸,۶۹۳,۵۰۰۷,۱۵۸,۸۲۰
فیات ۱۴۰۰CC COMBI DOBLO۱,۳۱۲,۵۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۲,۲۱۰,۴۷۵۱۰,۶۱۱,۸۵۰۹,۰۱۳,۲۲۵۷,۴۱۴,۶۰۰
سوبارو لگاسی ۲۰۰۰CC۱,۳۵۰,۰۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
سوبارو لگاسی ۲۵۰۰CC۲,۷۷۵,۰۰۰۲۹,۹۸۹,۹۵۰۲۷,۰۱۳,۳۰۰۲۴,۰۳۶,۶۵۰۲۱,۰۶۰,۰۰۰۱۷,۹۱۹,۸۵۰۱۴,۵۳۹,۹۰۰
سوبارو فارستر ۲۰۰۰CC۳,۱۰۵,۰۰۰۳۳,۱۷۵,۷۷۰۲۹,۸۴۵,۱۴۰۲۶,۵۱۴,۵۱۰۲۳,۱۸۳,۸۸۰۱۹,۸۵۳,۲۵۰۱۶,۱۴۷,۶۶۰
سوبارو فارستر ۲۵۰۰CC۳,۱۰۵,۰۰۰۲۹,۸۴۵,۱۴۰۲۶,۵۱۴,۵۱۰۲۳,۱۸۳,۸۸۰۱۹,۸۵۳,۲۵۰۱۶,۱۴۷,۶۶۰
سوبارو XV 2000CC۲,۳۲۵,۰۰۰۲۵,۶۴۵,۶۵۰۲۳,۱۵۱,۷۰۰۲۰,۶۵۷,۷۵۰۱۸,۰۱۱,۲۰۰۱۵,۱۷۹,۳۵۰۱۲,۳۴۷,۵۰۰
رنو لتیتود ۳۵۰۰CC۱,۷۲۵,۰۰۰۱۳,۶۲۶,۴۰۰۱۱,۵۲۵,۳۵۰۹,۴۲۴,۳۰۰
رنو کولیوس ۲۵۰۰CC۲,۹۵۵,۰۰۰۳۴,۸۹۷,۴۰۰۳۱,۷۲۷,۶۷۰۲۸,۵۵۷,۹۴۰۲۵,۳۸۸,۲۱۰۲۲,۲۱۸,۴۸۰۱۹,۰۱۶,۰۵۰۱۵,۴۱۶,۸۶۰
رنو لاگونا کوپه ۳۵۰۰CC۲,۲۵۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۷۲۲,۶۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰
رنو فلوئنس دنده اتومات ۱۶۰۰CC۱,۳۵۰,۰۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰۱۲,۵۳۰,۲۰۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰۹,۲۴۱,۶۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
رنو فلوئنس دنده معمولی ۲۰۰۰CC۱,۲۳۰,۰۰۰۱۴,۵۰۳,۳۶۰۱۳,۰۰۵,۲۲۰۱۱,۵۰۷,۰۸۰۱۰,۰۰۸,۹۴۰۸,۵۱۰,۸۰۰۷,۰۱۲,۶۶۰
رنو فلوئنس دنده اتومات ۲۰۰۰CC۱,۷۷۰,۰۰۰۲۲,۱۸۶,۳۰۰۲۰,۲۸۷,۶۸۰۱۸,۲۶۶,۹۸۰۱۶,۱۱۱,۱۲۰۱۳,۹۵۵,۲۶۰۱۱,۷۹۹,۴۰۰۹,۶۴۳,۵۴۰
رنو اسکالا هاچ بک ۱۶۰۰CC۱,۴۴۰,۰۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰۱۶,۸۰۵,۳۸۰۱۵,۰۵۱,۴۶۰۱۳,۲۹۷,۵۴۰۱۱,۵۴۳,۶۲۰۹,۷۸۹,۷۰۰۸,۰۳۵,۷۸۰
رنو اسکالا هاچ بک ۲۰۰۰CC۱,۷۱۰,۰۰۰۲۱,۵۴۲,۷۰۰۱۹,۷۰۸,۴۴۰۱۷,۶۸۲,۳۴۰۱۵,۵۹۹,۵۶۰۱۳,۵۱۶,۷۸۰۱۱,۴۳۴,۰۰۰۹,۳۵۱,۲۲۰
رنو اسکالا کروک کوپه ۲۰۰۰CC۲,۴۹۰,۰۰۰۲۹,۹۰۹,۵۰۰۲۷,۲۳۸,۵۶۰۲۴,۵۶۷,۶۲۰۲۱,۸۹۶,۶۸۰۱۹,۲۱۷,۰۲۰۱۶,۱۸۴,۲۰۰۱۳,۱۵۱,۳۸۰
رنو مگان هاچ بک ۲۰۰۰CC۱,۳۵۰,۰۰۰۱۲,۵۳۰,۲۰۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰۹,۲۴۱,۶۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
رنو مگان کوپه۱,۵۷۵,۰۰۰۱۴,۴۴۸,۵۵۰۱۲,۵۳۰,۲۰۰۱۰,۶۱۱,۸۵۰۸,۶۹۳,۵۰۰
رنو مگان کروک۲,۰۲۵,۰۰۰۱۸,۲۸۵,۲۵۰۱۵,۸۱۸,۸۰۰۱۳,۳۵۲,۳۵۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰
رنو مگان ۱۶۰۰CC۸۲۵,۰۰۰۶,۰۴۴,۳۵۰۵,۰۳۹,۵۰۰
رنو مگان ۲۰۰۰CC۱,۰۵۰,۰۰۰۷,۴۱۴,۶۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
رنو داستر دنده معمولی ۲۰۰۰CC۱,۳۵۰,۰۰۰۱۵,۸۱۸,۸۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰۱۲,۵۳۰,۲۰۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰۹,۲۴۱,۶۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
رنو داستر دنده اتومات ۲۰۰۰CC۱,۵۴۵,۰۰۰۱۹,۷۷۲,۸۰۰۱۷,۹۵۶,۳۹۰۱۶,۰۷۴,۵۸۰۱۴,۱۹۲,۷۷۰۱۲,۳۱۰,۹۶۰۱۰,۴۲۹,۱۵۰۸,۵۴۷,۳۴۰
رنو سفران اتومات ۲۰۰۰CC۱,۸۰۰,۰۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۹,۷۸۹,۷۰۰
رنو سفران اتومات ۲۵۰۰CC۲,۳۲۵,۰۰۰۲۵,۶۴۵,۶۵۰۲۳,۱۵۱,۷۰۰۲۰,۶۵۷,۷۵۰۱۸,۰۱۱,۲۰۰۱۵,۱۷۹,۳۵۰۱۲,۳۴۷,۵۰۰
رنو سیمبل اتومات ۱۶۰۰CC۹۹۰,۰۰۰۱۳,۰۷۸,۳۰۰۱۱,۸۷۲,۴۸۰۱۰,۶۶۶,۶۶۰۹,۴۶۰,۸۴۰۸,۲۵۵,۰۲۰۷,۰۴۹,۲۰۰۵,۸۴۳,۳۸۰
رنو تلیسمان اتومات ۱۶۰۰CC۲,۶۲۵,۰۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۸,۵۴۱,۸۵۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
رنو ترافیک ۲۰۰۰CC۱,۸۰۰,۰۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۹,۷۸۹,۷۰۰
رنو کپچر ۱۲۰۰CC۱,۴۵۵,۰۰۰۱۸,۷۴۲,۰۰۰۱۶,۹۶۹,۸۱۰۱۵,۱۹۷,۶۲۰۱۳,۴۲۵,۴۳۰۱۱,۶۵۳,۲۴۰۹,۸۸۱,۰۵۰۸,۱۰۸,۸۶۰
رنو استیشن اسپیس ESPACE 1600CC۳,۳۰۰,۰۰۰۳۸,۵۹۸,۱۰۰۳۵,۰۵۸,۳۰۰۳۱,۵۱۸,۵۰۰۲۷,۹۷۸,۷۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
رنو ون پانل دنده معمولی ۲۰۰۰CC۱,۵۰۰,۰۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
رنو MODUS۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
سایر انواع فیات ، لادا ، رنو و سوبارو مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
سایر انواع فیات ، لادا ، رنو و سوبارو مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
سایر انواع فیات ، لادا ، رنو و سوبارو مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
سایر انواع فیات ، لادا ، رنو و سوبارو مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
سایر انواع فیات ، لادا ، رنو و سوبارو مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
سایر انواع فیات ، لادا ، رنو و سوبارو مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
رنجرور EVOQUE 2000CC۹,۰۰۰,۰۰۰۹۹,۷۴۰,۱۰۰۹۰,۰۸۶,۱۰۰۸۰,۴۳۲,۱۰۰۷۰,۷۷۸,۱۰۰۶۱,۱۲۴,۱۰۰۵۱,۴۷۰,۱۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰
سواری کار رنجرور ۴۲۰۰CC۴,۵۰۰,۰۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰
سواری استیشن رنجرور ۵۰۰۰CC۵,۲۵۰,۰۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰
سواری رنجرور اسپورت ۵۰۰۰CC۱۱,۲۵۰,۰۰۰۷۵,۶۰۵,۱۰۰۶۳,۵۳۷,۶۰۰۵۱,۴۷۰,۱۰۰
سایر انواع رنجرور مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
سایر انواع رنجرور مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۹۰۰,۰۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
سایر انواع رنجرور مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۶۷۵,۰۰۰۴,۲۶۵,۱۰۰
سایر انواع رنجرور مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
سایر انواع رنجرور مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
سایر انواع رنجرور مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
انواع لندرور مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
انواع لندرور مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
انواع لندرور مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
انواع لندرور مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
انواع لندرور مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
انواع لندرور مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
روور ZT - 75۸۲۵,۰۰۰۵,۰۳۹,۵۰۰
روور ۳۵۰۰۵۲۵,۰۰۰۳,۴۴۷,۱۰۰
سواری ROVER25۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
سواری ROVER45۶۷۵,۰۰۰۴,۲۶۵,۱۰۰
سواری ROVER75۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
سواری سفری ROVER75۸۲۵,۰۰۰۵,۰۳۹,۵۰۰
سایر انواع روور مدل ۲۰۰۷ - ۱۹۸۸۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
سایر انواع روور ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
آئودی A3۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
آئودی A4۳,۳۰۰,۰۰۰۲۴,۴۳۸,۹۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰
آئودی A6۳,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰
آئودی TT رودستر۳,۷۵۰,۰۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰
آئودی TT کوپه۳,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰
آئودی Q5 2000CC۵,۲۵۰,۰۰۰۵۹,۵۱۵,۱۰۰۵۳,۸۸۳,۶۰۰۴۸,۲۵۲,۱۰۰۴۲,۶۲۰,۶۰۰۳۶,۹۸۹,۱۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰
آئودی Q7 3600CC۲,۹۲۵,۰۰۰۱۵,۲۷۰,۷۰۰
سایر انواع آئودی مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
سایر انواع آئودی مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
سایر انواع آئودی مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
سایر انواع آئودی مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
سایر انواع آئودی مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
سایر انواع آئودی ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
انواع گلف مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
انواع گلف مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
انواع گلف مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
انواع گلف مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
انواع گلف مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
انواع گلف مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
فولکس واگن ترانسپورتر ۴ سیلندر T5 و T4 و LT46۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
فولکس واگن ترانسپورتر ۵ سیلندر T5 و T4 و LT46۸۲۵,۰۰۰۵,۰۳۹,۵۰۰
فولکس واگن ترانسپورتر ۶ سیلندر T5 و T4 و LT46۹۰۰,۰۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
فولکس واگن ترانسپورتر T5 و T4 مولتی ون ۴ سیلندر۲,۴۰۰,۰۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
فولکس واگن ترانسپورتر T5 و T4 مولتی ون ۶ سیلندر۲,۷۰۰,۰۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
فولکس واگن کدی۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
فولکس واگن کدی دوگانه سوز۸۲۵,۰۰۰۵,۰۳۹,۵۰۰
ون فولکس واگن کرافتر۱,۱۲۵,۰۰۰۷,۸۷۱,۳۵۰۶,۵۰۱,۱۰۰
فولکس واگن تیگوان TIGUAN 2000CC۲,۴۰۰,۰۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
فولکس واگن بیتل۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
فولکس واگن بیتل هاچ بک ABT - BEETLE۲,۸۵۰,۰۰۰۲۴,۵۹۹,۸۰۰۲۱,۵۴۲,۷۰۰۱۸,۳۷۶,۶۰۰۱۴,۹۰۵,۳۰۰
فولکس واگن بیتل کابریو ABT - BEETLE۲,۹۲۵,۰۰۰۲۵,۱۶۲,۹۵۰۲۲,۰۲۵,۴۰۰۱۸,۸۳۳,۳۵۰۱۵,۲۷۰,۷۰۰
فولکس واگن ABT - PASSAT۲,۷۷۵,۰۰۰۲۴,۰۳۶,۶۵۰۲۱,۰۶۰,۰۰۰۱۷,۹۱۹,۸۵۰۱۴,۵۳۹,۹۰۰
آمبولانس فولکس واگن ترانسپورتر T5 VM۱,۳۵۰,۰۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
سایر انواع فولکس مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
سایر انواع فولکس مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
سایر انواع فولکس مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
سایر انواع فولکس مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
سایر انواع فولکس مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
سایر انواع فولکس مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
هوندا آکورد هیبرید۲,۷۰۰,۰۰۰۲۹,۲۶۵,۹۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰
هوندا آکورد ۲۳۰۰CC۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
هوندا آکورد ۲۴۰۰CC۲,۸۹۵,۰۰۰۳۴,۲۵۳,۸۰۰۳۱,۱۴۸,۴۳۰۲۸,۰۴۳,۰۶۰۲۴,۹۳۷,۶۹۰۲۱,۸۳۲,۳۲۰۱۸,۶۵۰,۶۵۰۱۵,۱۲۴,۵۴۰
هوندا سیویک ۱۸۰۰CC۲,۱۰۰,۰۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰۱۸,۹۲۴,۷۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰
هوندا CR-V 2400CC۳,۲۲۵,۰۰۰۳۷,۷۹۳,۶۰۰۳۴,۳۳۴,۲۵۰۳۰,۸۷۴,۹۰۰۲۷,۴۱۵,۵۵۰۲۳,۹۵۶,۲۰۰۲۰,۴۹۶,۸۵۰۱۶,۷۳۲,۳۰۰
هوندا اینتگرا و پرلوید۵۲۵,۰۰۰۳,۴۴۷,۱۰۰
هوندا TR6۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
سایر انواع هوندا مدل ۲۰۱۰ و پایین تر۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
بایک سابرینا صندوقدار و هاچ بک E150/C30D 1500CC۶۷۵,۰۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰۶,۷۷۵,۱۵۰۵,۹۵۳,۰۰۰۵,۱۳۰,۸۵۰۴,۲۶۵,۱۰۰
بایک سنوا۱,۳۵۰,۰۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰۱۲,۵۳۰,۲۰۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰۹,۲۴۱,۶۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰
گریت وال هاوال M4 1500CC۸۲۵,۰۰۰۱۰,۰۶۳,۷۵۰۹,۰۵۸,۹۰۰۸,۰۵۴,۰۵۰۷,۰۴۹,۲۰۰۶,۰۴۴,۳۵۰۵,۰۳۹,۵۰۰
گریت وال هاوال H2 1500CC۱,۵۰۰,۰۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
گریت وال هاوال H6 1500CC۱,۶۳۵,۰۰۰۲۰,۷۳۸,۲۰۰۱۸,۹۴۲,۹۷۰۱۶,۹۵۱,۵۴۰۱۴,۹۶۰,۱۱۰۱۲,۹۶۸,۶۸۰۱۰,۹۷۷,۲۵۰۸,۹۸۵,۸۲۰
گریت وال هاوال H6 2400CC۱,۶۵۰,۰۰۰۲۰,۸۹۹,۱۰۰۱۹,۱۰۷,۴۰۰۱۷,۰۹۷,۷۰۰۱۵,۰۸۸,۰۰۰۱۳,۰۷۸,۳۰۰۱۱,۰۶۸,۶۰۰۹,۰۵۸,۹۰۰
گریت وال هاوال H8 2000CC۲,۸۸۰,۰۰۰۳۴,۰۹۲,۹۰۰۳۱,۰۰۳,۶۲۰۲۷,۹۱۴,۳۴۰۲۴,۸۲۵,۰۶۰۲۱,۷۳۵,۷۸۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰۱۵,۰۵۱,۴۶۰
گریت وال هاوال H9 2000CC۳,۱۵۰,۰۰۰۳۶,۹۸۹,۱۰۰۳۳,۶۱۰,۲۰۰۳۰,۲۳۱,۳۰۰۲۶,۸۵۲,۴۰۰۲۳,۴۷۳,۵۰۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰
زوتی اس ۳۰۰ Z300 1600CC۹۰۰,۰۰۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰۹,۷۸۹,۷۰۰۸,۶۹۳,۵۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰۶,۵۰۱,۱۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
برلیانس V5 1500CC & 1600CC۱,۲۰۰,۰۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰۹,۷۸۹,۷۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰۶,۸۶۶,۵۰۰
چانگان CS35 اتومات ۱۶۰۰CC۸۲۵,۰۰۰۹,۰۵۸,۹۰۰۸,۰۵۴,۰۵۰۷,۰۴۹,۲۰۰۶,۰۴۴,۳۵۰۵,۰۳۹,۵۰۰
چانگان EADO اتومات ۱۶۰۰CC۷۵۰,۰۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰۷,۴۱۴,۶۰۰۶,۵۰۱,۱۰۰۵,۵۸۷,۶۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
چانگان استیشن CM8۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
چری تیگو TIGGO دنده معمولی۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
چری تیگو TIGGO اتوماتیک۳۶۰,۰۰۰۲,۵۴۷,۳۰۰
سواری چری تیگو ۳ X33۶۱۵,۰۰۰۵,۵۱۴,۵۲۰۴,۷۶۵,۴۵۰۳,۹۳۷,۹۰۰
چری COWIN 105 1600CC 1500CC۷۵۰,۰۰۰۷,۴۱۴,۶۰۰۶,۵۰۱,۱۰۰۵,۵۸۷,۶۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
چری A5 1.5 - A515 1600CC۷۵۰,۰۰۰۷,۴۱۴,۶۰۰۶,۵۰۱,۱۰۰۵,۵۸۷,۶۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
چری A3۹۰۰,۰۰۰۸,۶۹۳,۵۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰۶,۵۰۱,۱۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
چری A5 2000CC۹۰۰,۰۰۰۸,۶۹۳,۵۰۰۷,۵۹۷,۳۰۰۶,۵۰۱,۱۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
لیفان ۱۶۰۰۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
جک J5 1500CC۵۲۵,۰۰۰۴,۸۵۶,۸۰۰۴,۱۶۲,۸۵۰۳,۴۴۷,۱۰۰
گک GAC GA3 S 1600CC۱,۱۸۵,۰۰۰۱۲,۵۶۶,۷۴۰۱۱,۱۲۳,۴۱۰۹,۶۸۰,۰۸۰۸,۲۳۶,۷۵۰۶,۷۹۳,۴۲۰
گک GAC GS5 1800CC۱,۶۲۰,۰۰۰۱۶,۸۰۵,۳۸۰۱۴,۸۳۲,۲۲۰۱۲,۸۵۹,۰۶۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰۸,۹۱۲,۷۴۰
سی ام سی وریکا ۱۲۰۰CC۲۵۵,۰۰۰۱,۹۷۴,۷۰۰
موسو ۲۳۰۰۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
چیرمن ۵۰۰ معمولی۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
چیرمن ۵۰۰ هایلوکس۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
چیرمن ۶۰۰ معمولی۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
چیرمن ۶۰۰ هایلوکس۸۲۵,۰۰۰۵,۰۳۹,۵۰۰
پروتون GEN - 2 دنده معمولی۵۱۰,۰۰۰۳,۳۶۵,۳۰۰
پروتون GEN - 2 دنده اتوماتیک۵۵۵,۰۰۰۳,۶۱۰,۷۰۰
پروتون IMPIAN معمولی۴۲۰,۰۰۰۲,۸۷۴,۵۰۰
پروتون IMPIAN اتوماتیک۴۸۰,۰۰۰۳,۲۰۱,۷۰۰
فراری ۴۵۸ ایتالیا ۴۵۰۰CC۱۲,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۵۶۰,۱۰۰۵۴,۶۸۸,۱۰۰
فراری F430۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸,۹۴۴,۱۰۰
سوزوکی گرند ویتارا معمولی۹۷۵,۰۰۰۵,۷۷۰,۳۰۰
سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی ۲۴۰۰CC۱,۷۲۵,۰۰۰۱۷,۸۲۸,۵۰۰۱۵,۷۲۷,۴۵۰۱۳,۶۲۶,۴۰۰۱۱,۵۲۵,۳۵۰۹,۴۲۴,۳۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات ۲۴۰۰CC۱,۸۷۵,۰۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۴,۷۲۲,۶۰۰۱۲,۴۳۸,۸۵۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰
سئات لئون FR 1800CC۲,۰۲۵,۰۰۰۲۴,۹۲۱,۶۰۰۲۲,۷۴۹,۴۵۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۸,۲۸۵,۲۵۰۱۵,۸۱۸,۸۰۰۱۳,۳۵۲,۳۵۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰
سئات لئون و آلتئا ۴ سیلندر۶۷۵,۰۰۰۴,۲۶۵,۱۰۰
لوتوس الیز اس ۱۸۰۰CC۴,۰۲۰,۰۰۰۴۲,۰۰۹,۱۸۰۳۷,۶۹۷,۰۶۰۳۳,۳۸۴,۹۴۰۲۹,۰۷۲,۸۲۰۲۴,۷۶۰,۷۰۰۲۰,۴۴۸,۵۸۰
لوتوس الیز ۲۲۰ کوپ ۱۸۰۰CC۴,۴۵۵,۰۰۰۴۶,۲۰۸,۶۷۰۴۱,۴۲۹,۹۴۰۳۶,۶۵۱,۲۱۰۳۱,۸۷۲,۴۸۰۲۷,۰۹۳,۷۵۰۲۲,۳۱۵,۰۲۰
اسمارت SMART MEC 2S 1000CC۱,۲۷۵,۰۰۰۱۶,۵۴۹,۶۰۰۱۴,۹۹۶,۶۵۰۱۳,۴۴۳,۷۰۰۱۱,۸۹۰,۷۵۰۱۰,۳۳۷,۸۰۰۸,۷۸۴,۸۵۰۷,۲۳۱,۹۰۰
اسمارت SMART MEC 4S 1000CC۱,۸۰۰,۰۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۹,۷۸۹,۷۰۰
اسمارت کوپه و کابریو SMART MEC DESIGN 1000CC۱,۱۲۵,۰۰۰۹,۲۴۱,۶۰۰۷,۸۷۱,۳۵۰۶,۵۰۱,۱۰۰
مینی کوپر هاچ بک ۱۶۰۰CC۱,۶۵۰,۰۰۰۱۳,۰۷۸,۳۰۰۱۱,۰۶۸,۶۰۰۹,۰۵۸,۹۰۰
مینی کوپر استیشن اس ۱۶۰۰CC۱,۸۰۰,۰۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰۹,۷۸۹,۷۰۰
مینی کوپر کروکی اس ۱۶۰۰CC۲,۴۰۰,۰۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
مینی کوپر اس ۲۰۰۰CC۲,۲۵۰,۰۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۷۲۲,۶۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰
کرایسلر CHRYSLER 300 SRT8۵,۷۰۰,۰۰۰۲۷,۶۵۶,۹۰۰
دوج دورانگو CREW 3600CC۳,۶۰۰,۰۰۰۲۶,۳۶۹,۷۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰۱۸,۵۵۹,۳۰۰
دوج چارجر ۸ سیلندر ۵۷۰۰CC۴,۰۵۰,۰۰۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰
بنتلی کنتینانتال ۴۰۰۰CC GT۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱۶۰,۸۸۲,۱۰۰۱۳۸,۳۵۶,۱۰۰۱۱۵,۸۳۰,۱۰۰۹۳,۳۰۴,۱۰۰
کادیلاک سدان GTS 3600CC۷,۰۵۰,۰۰۰۴۸,۵۷۳,۹۰۰۴۱,۰۱۱,۶۰۰۳۳,۴۴۹,۳۰۰
جگوار XJL 3000CC۶,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۳۸۰,۱۰۰۲۸,۹۴۴,۱۰۰
سیتروئن DS3 1200CC۱,۸۷۵,۰۰۰۲۳,۳۱۲,۶۰۰۲۱,۳۰۱,۳۵۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۴,۷۲۲,۶۰۰۱۲,۴۳۸,۸۵۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰
سیتروئن DS4 1600CC۲,۳۷۰,۰۰۰۲۸,۶۲۲,۳۰۰۲۶,۰۸۰,۰۸۰۲۳,۵۳۷,۸۶۰۲۰,۹۹۵,۶۴۰۱۸,۳۴۰,۰۶۰۱۵,۴۵۳,۴۰۰۱۲,۵۶۶,۷۴۰
سیتروئن DS5 LS 1600CC۲,۶۲۵,۰۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۸,۵۴۱,۸۵۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
سیتروئن DS5 1600CC۳,۰۶۰,۰۰۰۳۶,۰۲۳,۷۰۰۳۲,۷۴۱,۳۴۰۲۹,۴۵۸,۹۸۰۲۶,۱۷۶,۶۲۰۲۲,۸۹۴,۲۶۰۱۹,۶۱۱,۹۰۰۱۵,۹۲۸,۴۲۰
سیتروئن DS6 1600CC۳,۰۹۰,۰۰۰۳۶,۳۴۵,۵۰۰۳۳,۰۳۰,۹۶۰۲۹,۷۱۶,۴۲۰۲۶,۴۰۱,۸۸۰۲۳,۰۸۷,۳۴۰۱۹,۷۷۲,۸۰۰۱۶,۰۷۴,۵۸۰
سیتروئن C5۱,۵۰۰,۰۰۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰
سیتروئن زانتیا ۱۸۰۰CC۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
سیتروئن زانتیا ۲۰۰۰CC۹۰۰,۰۰۰۵,۴۰۴,۹۰۰
سواری CK بنزینی۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
سواری CK گازسوز۳۴۵,۰۰۰۲,۴۶۵,۵۰۰
ون JAC - REFINE۹۳۰,۰۰۰۸,۹۴۹,۲۸۰۷,۸۱۶,۵۴۰۶,۶۸۳,۸۰۰۵,۵۵۱,۰۶۰
ون جک سان ری M209 - V1 یازده نفره۱,۵۳۰,۰۰۰۱۵,۹۲۸,۴۲۰۱۴,۰۶۴,۸۸۰۱۲,۲۰۱,۳۴۰۱۰,۳۳۷,۸۰۰۸,۴۷۴,۲۶۰
ون جک سان ری M209 - V1 چهارده نفره۱,۶۹۵,۰۰۰۱۷,۵۳۶,۱۸۰۱۵,۴۷۱,۶۷۰۱۳,۴۰۷,۱۶۰۱۱,۳۴۲,۶۵۰۹,۲۷۸,۱۴۰
آمبولانس جک سان ری JAC SUNRAY۱,۷۲۵,۰۰۰۱۷,۸۲۸,۵۰۰۱۵,۷۲۷,۴۵۰۱۳,۶۲۶,۴۰۰۱۱,۵۲۵,۳۵۰۹,۴۲۴,۳۰۰
آمبولانس مکسوس V80 2500CC۳,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۳۸۰,۱۰۰۳۲,۱۶۲,۱۰۰۲۸,۹۴۴,۱۰۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۲,۵۰۸,۱۰۰۱۹,۲۹۰,۱۰۰۱۵,۶۳۶,۱۰۰
آمبولانس فیات دوکاتو۱,۰۵۰,۰۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
ون برلیانس هایس JINBI HAISE H2L۱,۵۹۰,۰۰۰۲۰,۲۵۵,۵۰۰۱۸,۴۴۹,۶۸۰۱۶,۵۱۳,۰۶۰۱۴,۵۷۶,۴۴۰۱۲,۶۳۹,۸۲۰۱۰,۷۰۳,۲۰۰۸,۷۶۶,۵۸۰
ون جوی لانگ HKL6540۱,۵۹۰,۰۰۰۲۰,۲۵۵,۵۰۰۱۸,۴۴۹,۶۸۰۱۶,۵۱۳,۰۶۰۱۴,۵۷۶,۴۴۰۱۲,۶۳۹,۸۲۰۱۰,۷۰۳,۲۰۰۸,۷۶۶,۵۸۰
ون فوتون ۱۳ نفره۱,۰۵۰,۰۰۰۹,۹۷۲,۴۰۰۸,۶۹۳,۵۰۰۷,۴۱۴,۶۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
ون ایستانا۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
ون غزال M2۴۲۰,۰۰۰۲,۸۷۴,۵۰۰
ون غزال MB۴۲۰,۰۰۰۲,۸۷۴,۵۰۰
ون دلیکا۴۲۰,۰۰۰۲,۸۷۴,۵۰۰
ون فائو FAW۴۲۰,۰۰۰۲,۸۷۴,۵۰۰
فائو بسترون B70۷۵۰,۰۰۰۵,۵۸۷,۶۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
کانتاچ۸۲۵,۰۰۰۵,۰۳۹,۵۰۰
هامر ۸ سیلندر H2۹,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۸۱۶,۱۰۰
هامر ۵ سیلندر H3۲,۴۰۰,۰۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰
ون تندر R90۳۴۵,۰۰۰۲,۴۶۵,۵۰۰
لیونسل ۱۶۰۰۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
پراید۱۳۵,۰۰۰۱,۳۲۰,۳۰۰
سایر انواع سواری مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۵۲۵,۰۰۰۳,۴۴۷,۱۰۰
سایر انواع سواری مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
سایر انواع سواری مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۲۴۰,۰۰۰۱,۸۹۲,۹۰۰
سایر انواع سواری مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۱۸۰,۰۰۰۱,۵۶۵,۷۰۰
سایر انواع سواری مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۲۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۵۰۰
سایر انواع سواری مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
وانت دوکابین تویوتا هایلوکس GL۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
وانت دوکابین تویوتا هایلوکس GLX۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
وانت دوکابین تویوتا هایلوکس فورچونر۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
وانت دوکابین تویوتا هایلوکس ۲۰۰۰۱,۸۳۰,۰۰۰۱۸,۸۵۱,۶۲۰۱۶,۶۲۲,۶۸۰۱۴,۳۹۳,۷۴۰۱۲,۱۶۴,۸۰۰۹,۹۳۵,۸۶۰
وانت دوکابین تویوتا هایلوکس ۲۵۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰۲۱,۲۲۰,۹۰۰۱۸,۹۲۴,۷۰۰۱۶,۳۶۶,۹۰۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰
وانت دوکابین تویوتا هایلوکس ۲۷۰۰ دنده ای۲,۴۳۰,۰۰۰۲۹,۲۶۵,۹۰۰۲۶,۶۵۹,۳۲۰۲۴,۰۵۲,۷۴۰۲۱,۴۴۶,۱۶۰۱۸,۷۷۸,۵۴۰۱۵,۸۱۸,۸۰۰۱۲,۸۵۹,۰۶۰
وانت دوکابین تویوتا هایلوکس ۲۷۰۰ اتومات۲,۶۲۵,۰۰۰۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۸,۵۴۱,۸۵۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
وانت دوکابین تویوتا هایلوکس دیزل ۲۵۰۰CC۲,۳۷۰,۰۰۰۲۸,۶۲۲,۳۰۰۲۶,۰۸۰,۰۸۰۲۳,۵۳۷,۸۶۰۲۰,۹۹۵,۶۴۰۱۸,۳۴۰,۰۶۰۱۵,۴۵۳,۴۰۰۱۲,۵۶۶,۷۴۰
وانت دوکابین نیسان پیکاپ۷۵۰,۰۰۰۴,۶۷۴,۱۰۰
وانت دوکابین کاپرا تک دیفرانسیل۶۷۵,۰۰۰۴,۲۶۵,۱۰۰
وانت دوکابین کاپرا دو دیفرانسیل۶۰۰,۰۰۰۳,۸۵۶,۱۰۰
وانت دوکابین زهاو خودرو تک دیفرانسیل ۲*۴۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
سایر انواع وانت دوکابین مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸۴۵۰,۰۰۰۳,۰۳۸,۱۰۰
سایر انواع وانت دوکابین مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳۳۷۵,۰۰۰۲,۶۲۹,۱۰۰
سایر انواع وانت دوکابین مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸۳۰۰,۰۰۰۲,۲۲۰,۱۰۰
سایر انواع وانت دوکابین مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳۲۲۵,۰۰۰۱,۸۱۱,۱۰۰
سایر انواع وانت دوکابین مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸۱۵۰,۰۰۰۱,۴۰۲,۱۰۰
سایر انواع وانت دوکابین مدل ۱۹۸۷ و پایین تر۷۵,۰۰۰۹۹۳,۱۰۰
وانت تک کابین تویوتا هایلوکس ۲۰۰۰-۱۴,۴۶۶,۸۲۰۱۲,۷۸۵,۹۸۰۱۱,۱۰۵,۱۴۰۹,۴۲۴,۳۰۰۷,۷۴۳,۴۶۰
وانت تک کابین تویوتا هایلوکس ۲۵۰۰-۱۶,۳۶۶,۹۰۰۱۴,۴۴۸,۵۵۰۱۲,۵۳۰,۲۰۰۱۰,۶۱۱,۸۵۰۸,۶۹۳,۵۰۰
وانت تک کابین تویوتا هایلوکس ۲۷۰۰-۱۸,۸۵۱,۶۲۰۱۶,۶۲۲,۶۸۰۱۴,۳۹۳,۷۴۰۱۲,۱۶۴,۸۰۰۹,۹۳۵,۸۶۰
وانت تویوتا لندکروزر ۴۵۰۰ ۴۰۵F-۴,۶۷۴,۱۰۰
وانت تویوتا لندکروزر ۴۲۰۰ ۲F-۱,۸۱۱,۱۰۰
وانت تویوتا لندکروزر ۴۰۰۰ ۳F-۳,۰۳۸,۱۰۰
وانت تک کابین نیسان پیکاپ-۳,۸۵۶,۱۰۰
وانت تک کابین زهاو خودرو-۱,۸۱۱,۱۰۰
سایرانواع وانت تک کابین مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸-۲,۶۲۹,۱۰۰
سایر انواع وانت تک کابین مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳-۲,۲۲۰,۱۰۰
سایرانواع وانت تک کابین مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸-۱,۸۹۲,۹۰۰
سایرانواع وانت تک کابین مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳-۱,۵۶۵,۷۰۰
سایر انواع وانت تک کابین مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸-۱,۲۳۸,۵۰۰
سایرانواع وانت تک کابین مدل ۱۹۸۷ و پایین تر-۹۹۳,۱۰۰
مینی بوس سیترا C - 140 تیپ یک-۶,۱۳۵,۷۰۰
مینی بوس سیترا C - 140 تیپ دو-۶,۵۰۱,۱۰۰
مینی بوس سیترا C - 140 تیپ سه-۶,۸۶۶,۵۰۰
مینی بوس کارسان J9-۵,۷۷۰,۳۰۰
مینی بوس تویوتا کاستر COASTER-۶,۹۵۷,۸۵۰۵,۷۷۰,۳۰۰
مینی بوس فولکس واگن کرافتر ۱۷ نفره و بیشتر-۶,۵۰۱,۱۰۰
مینی بوس فیات دوکاتو-۱۴,۷۲۲,۶۰۰۱۲,۴۳۸,۸۵۰۱۰,۱۵۵,۱۰۰
مینی بوس مکسوس V80-۲۴,۹۲۱,۶۰۰۲۲,۷۴۹,۴۵۰۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۸,۲۸۵,۲۵۰۱۵,۸۱۸,۸۰۰۱۳,۳۵۲,۳۵۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰
مینی بوس جک سان ری M209 - V2-۱۶,۹۵۱,۵۴۰۱۴,۹۶۰,۱۱۰۱۲,۹۶۸,۶۸۰۱۰,۹۷۷,۲۵۰۸,۹۸۵,۸۲۰
مینی بوس هیوندا H350-۳۱,۳۵۷,۶۰۰۲۸,۵۴۱,۸۵۰۲۵,۷۲۶,۱۰۰۲۲,۹۱۰,۳۵۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۷,۰۰۶,۳۵۰۱۳,۸۰۹,۱۰۰
انواع مینی بوس مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸-۴,۶۷۴,۱۰۰
انواع مینی بوس مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳-۳,۰۳۸,۱۰۰
انواع مینی بوس مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸-۲,۲۲۰,۱۰۰
انواع مینی بوس مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳-۱,۸۱۱,۱۰۰
انواع مینی بوس مدل ۱۹۹۱ - ۱۹۸۷-۱,۴۰۲,۱۰۰
انواع مینی بوس مدل ۱۹۸۷ و پایین تر-۹۹۳,۱۰۰
میدی میدل باس F33 فول و اتوبوس یاتونگ-۵,۷۷۰,۳۰۰
میدی میدل باس S30 ساده-۵,۴۰۴,۹۰۰
اتوبوس شهری کینگ لانگ XMQ6180G1-۱۰۶,۱۷۶,۱۰۰۹۳,۳۰۴,۱۰۰۸۰,۴۳۲,۱۰۰۶۷,۵۶۰,۱۰۰۵۴,۶۸۸,۱۰۰
اتوبوس شهری YOUNG MAN-۳۵,۳۸۰,۱۰۰۲۸,۹۴۴,۱۰۰
اتوبوس شهری آرتیکولیتد-۲۸,۹۴۴,۱۰۰۲۳,۷۹۵,۳۰۰
اتوبوس تک کابین آنکایی HFF6122GZ4-۱۱,۲۵۱,۳۰۰
اتوبوس دوکابین آنکایی HFF6180G02D-۱۹,۲۹۰,۱۰۰
اتوبوس شهری آکیا هیبریدی ۲۵ متری-۳۳۷,۸۷۲,۱۰۰۲۹۶,۰۳۸,۱۰۰۲۵۴,۲۰۴,۱۰۰۲۱۲,۳۷۰,۱۰۰۱۷۰,۵۳۶,۱۰۰
انواع اتوبوس مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸-۶,۱۳۵,۷۰۰
انواع اتوبوس مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳-۵,۴۰۴,۹۰۰
انواع اتوبوس مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸-۴,۶۷۴,۱۰۰
انواع اتوبوس مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳-۳,۸۵۶,۱۰۰
انواع اتوبوس مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸-۳,۰۳۸,۱۰۰
انواع اتوبوس مدل ۱۹۸۷ و پایین تر-۲,۲۲۰,۱۰۰
کامیونت فولکس واگن کرافتر تک کابین-۶,۹۵۷,۸۵۰۵,۷۷۰,۳۰۰
کامیونت فولکس واگن کرافتر دوکابین-۷,۴۱۴,۶۰۰۶,۱۳۵,۷۰۰
کامیونت مسقف فولکس واگن کرافتر-۷,۸۷۱,۳۵۰۶,۵۰۱,۱۰۰
کامیونت فوتون فورلند-۴,۲۶۵,۱۰۰
کامیونت ایویکو خاص بازرسی شبکه آب و فاضلاب ۵۰C15VH-۲۱,۲۲۰,۹۰۰
کامیونت ایویکو ۷۰C15/E4-۲۲,۵۰۸,۱۰۰۲۰,۰۹۴,۶۰۰۱۷,۴۶۳,۱۰۰۱۴,۷۲۲,۶۰۰۱۱,۹۸۲,۱۰۰
کامیونت جک N721 S - N56-۱۵,۶۳۶,۱۰۰۱۴,۱۷۴,۵۰۰۱۲,۷۱۲,۹۰۰۱۱,۲۵۱,۳۰۰۹,۷۸۹,۷۰۰۸,۳۲۸,۱۰۰۶,۸۶۶,۵۰۰
کامیونت جک N721 - N60-۱۸,۱۹۳,۹۰۰۱۶,۴۷۶,۵۲۰۱۴,۷۵۹,۱۴۰۱۳,۰۴۱,۷۶۰۱۱,۳۲۴,۳۸۰۹,۶۰۷,۰۰۰۷,۸۸۹,۶۲۰
کامیونت جک N721 - N75-۱۸,۳۷۶,۶۰۰۱۶,۶۴۰,۹۵۰۱۴,۹۰۵,۳۰۰۱۳,۱۶۹,۶۵۰۱۱,۴۳۴,۰۰۰۹,۶۹۸,۳۵۰۷,۹۶۲,۷۰۰
کامیونت جک N721 - N82-۲۰,۵۷۷,۳۰۰۱۸,۷۷۸,۵۴۰۱۶,۸۰۵,۳۸۰۱۴,۸۳۲,۲۲۰۱۲,۸۵۹,۰۶۰۱۰,۸۸۵,۹۰۰۸,۹۱۲,۷۴۰
انواع کامیونت مدل ۲۰۱۱ - ۲۰۰۸-۲,۶۲۹,۱۰۰
انواع کامیونت مدل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۳-۲,۲۲۰,۱۰۰
انواع کامیونت مدل ۲۰۰۲ - ۱۹۹۸-۱,۸۹۲,۹۰۰
انواع کامیونت مدل ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳-۱,۵۶۵,۷۰۰
انواع کامیونت مدل ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸-۱,۳۲۰,۳۰۰
انواع کامیونت مدل ۱۹۸۷ و پایین تر-۹۹۳,۱۰۰

 

تهیه کننده: احسان صادقیان ، دفتریار دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران