ادارات امور مالیاتی شهر تهران

ادارات امور مالیاتی شهر تهران

اداره کلساختمانآدرستلفن
مرکزظهیرالاسلامخیابان ظهیرالاسلام پلاک ۲۸۹ کدپستی: ۱۱۴۷۹۴۳۴۱۳۷۷۶۲۱۲۱۷
مرکزشیرودی(امجدیه)خیابان مفتح ، خیابان ورزنده، کوچه سلماسی پلاک ۹ کدپستی: ۱۵۷۳۶۳۳۶۵۱۸۸۸۴۰۸۵۶
۸۸۸۴۰۸۵۷
۸۸۸۴۰۸۵۸
مرکزمفتحخیابان مفتح شمالی،خیابان شهید نقدی،(جنب پارکینگ عمومی
مصلی) پلاک ۲۵ کدپستی: ۱۵۷۶۶۴۷۳۱۳
مرکزبوشهرخیابان دکتر شریعتی خیابان خواجه نصیر طوسی پلاک ۲۵۷ کدپستی: ۱۶۱۱۶۸۳۵۱۱۷۷۶۸۴۳۷۶
مرکزایرانشهرخیابان ایرانشهر کوچه شهید رضا ملکیان پلاک ۳۴ کدپستی: ۱۵۸۴۷۵۳۸۱۱۸۸۳۲۰۵۱۹
۸۸۳۲۰۵۲۳
مرکزشیخ هادیخ ولیعصر،خ جمهوری، خیابان شیخ هادی ،پلاک ۲۲۳ کدپستی: ۱۱۳۹۷۳۳۳۱۶۶۶۷۰۲۳۴۵
مرکزاداره کل مرکز تهرانخیابان قائم مقام فراهانی میدان شعاع نبش گلریز پلاک ۹۱ کدپستی: ۱۶۸۹۶۱۴۶۳۱۸۸۳۸۱۵۰۰-۵
۸۸۳۸۱۴۶۲-۳
مرکزسپند جنوبیخیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان جنوبی پلاک ۱۴ کدپستی: ۱۵۹۸۹۹۵۵۱۱۸۸۸۹۴۱۶۵-۸
مرکزسپند شمالیخیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان شمالی پلاک ۳۵ کدپستی: ۱۵۹۸۸۱۷۳۱۱۸۸۸۹۴۱۶۲-۴
مرکزاشخاص حقوقی(کوچه دهم)خیابان قائم مقام فراهانی،خیابان دهم،پلاک ۱۴ کدپستی: ۱۵۸۵۸۳۶۹۳۸۸۵۴۱۳۸۱-۹
مرکزهیأتهای حل اختلاف مالیاتیخیابان شهید مطهری،مقابل خیابان سنائی،پلاک ۲۶۹ کدپستی: ۱۵۸۶۷۱۶۱۸۳۸۸۷۱۵۷۱۷
۸۸۷۱۵۷۱۹
شمالبخارست (ارزش افزوده) خیابان بخارست کوچه دهم پلاک ۹ کدپستی: ۱۵۱۴۷۴۷۴۱۱۸۸۷۵۰۴۷۵
شمالشهدای هفت تیر (ارث،اشخاص حقیقی،...) بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر پلاک ۱۳۵ کدپستی: ۱۹۱۱۶۱۸۵۱۸۲۲۲۷۶۷۸۷
۲۶۷۰۹۷۰۰
شمالاداره کل شمال تهران (هیأت های حل اختلاف مالیاتی و ...)خیابان میرداماد روبروی بانک مرکزی پلاک ۱۵۳ کدپستی: ۱۹۱۱۷۹۳۵۷۸۲۲۹۲۲۲۷۰-۸۵
۲۲۹۲۲۳۰۶
شمالشهدای گمنام (اشخاص حقوقی)خیابان میرداماد روبروی بانک مرکزی پلاک ۱۵۱ کدپستی: ۱۹۱۱۶۱۸۵۱۸۲۲۲۶۹۰۲۰
۲۲۲۶۹۴۸۲
شمالشهدای هشتم شهریور (اشخاص حقیقی،وصول و اجرا)بلوار میرداماد خیابان نفت شمالی کوچه دوم پلاک ۴ کدپستی: ۱۳۱۸۸۳۸۶۴۱۲۲۹۲۱۰۲۱-۲۳
جنوببعثت(مرکزی)اتوبان بعثت پشت ترمینال جنوب خیابان خزانه بخارائی جنب مسجد قدس کدپستی: ۱۱۸۸۷۱۹۴۶۱۵۵۳۳۷۰۲۲-۷
۵۵۱۸۸۷۳۰
۵۵۱۸۸۸۱۹
جنوبشکوفهخیابان پیروزی خیابان شکوفه نبش خیابان سیرجان پلاک ۶۳ کدپستی: ۱۷۱۹۸۸۳۱۱۱۳۳۷۹۸۷۲۳
۳۳۷۹۸