بخشنامه حداقل دستمزد مشمولان قانون کار

وزارت تعاون ، کار و رافاه اجتماعی

عنوان۱۳۹۴ (ریال)۱۳۹۵ (ریال)۱۳۹۶ (ریال)۱۳۹۷ (ریال)
حداقل دستمزد (روزانه)۲۳۷.۲۴۵۲۷۰.۷۲۲۳۰۹.۹۷-
حداقل حقوق ماهیانه (۳۰ روز)۷.۱۲۴.۲۵۰۸.۱۲۱.۶۶۰۹.۲۹۹.۳۱۰-
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهیانه)۱.۱۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰-
کمک هزینه مسکن (ماهیانه)۲۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰-
کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهیانه)*۷۱۲.۴۲۵۸۱۲.۱۶۶۹۲۹.۹۳۱-
پایه سنواتی (روزانه)۱۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰-