مدارک مورد نیاز تعویض اسناد مالکیت

مدارک مورد نیاز تعویض اسناد مالکیت

 

درخواست صدور سند مالکیت کاداستری (تکبرگی) به کاداستری (تک برگی)

مدارکی که باید متقاضی (مالک / مالکین) شخصاً همراه داشته باشد:

 1. اصل سند مالکیت
 2. اصل بنچاق
 3. اصل خلاصه معامله
 4. اصل شناسنامه و کارت ملی
 5. آدرس و کدپستی ملک
 6. آدرس و کدپستی محلی که سند به آن ارسال خواهد شد

اسناد مالکیت کاداستری (تکبرگی) که مورد نقل و انتقال واقع شده اند الزاماً باید تعویض شده و بدون تعویض برای نقل و انتقال بعدی فاقد اعتبار می باشند.

 


 

درخواست صدور سند دفترچه ای به کاداستری (تک برگی)

مدارکی که باید متقاضی (مالک / مالکین) شخصاً همراه داشته باشد:

 1. اصل سند مالکیت
 2. اصل بنچاق
 3. اصل خلاصه معامله
 4. اصل شناسنامه و کارت ملی
 5. آدرس و کدپستی ملک
 6. آدرس و کدپستی محلی که سند به آن ارسال خواهد شد

اسناد مالکیت دفترچه ای که آخرین نقل و انتقال آنها از تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ به بعد می باشد باید تعویض شده و بدون تعویض برای نقل و انتقال بعدی فاقد اعتبار می باشند. سایر اسناد مالکیت دفترچه ای که نیازی به تعویض ندارند را هم می توان تعویض کرد.

 


 

درخواست صدور سند کاداستری (تک برگی) یکی از قطعات تفکیکی

مدارکی که باید متقاضی (مالک / مالکین) شخصاً همراه داشته