تفاهم [توافق] نامه های کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم


مالیات بر ارزش افزوده


ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون ، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر ، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

  1. عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد؛
  2. عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق [۱۰۰%]؛
  3. عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه ‏التفاوت مالیات متعلق؛
  4. عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق؛
  5. عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد ، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق؛
  6. عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

 

ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جریمه‏ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.