گواهی علت عدم انجام معامله (عدم حضور) موضوع بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۱ دقیقه

گواهی علت عدم انجام معامله (عدم حضور) موضوع بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی

بند ۸۹ – الف: مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمی در تهیه و تنظیم قولنامه عادی خلاف شئون سردفتری و ممنوع است.
ب: در مواردیکه طرفین قولنامه عادی یا مدارک دیگری میان خود شرط کرده باشند که در موعد معین سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد بدرخواست کتبی ذینفع به صدور گواهی از طرف سردفتر در زمینه علت عدم انجام معامله در نمونه ای که بضمیمیه این بخشنامه صادر می شود بلامانع خواهد بود.

اصلاحی فراز (نه) مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹

نظر به اینکه با توجه به مدارک ابرازی از طرف ….. مقرر بوده است که سند ….. حاکی از (انتقال قطعی اجاره، صلح) ملک پلاک ….. واقع در ….. با شرایط مذکور در آن مدارک در تاریخ ….. در این دفترخانه به ثبت برسد از آنجاکه سند مذکور بعلت …..(علت بطور صریح و دقیق نوشته شود)….. تا آخر وقت اداری روز ….. ثبت نشده است. به تقاضای آقای/خانم ….. و بر اساس دستور شماره ….. این گواهی از طرف اینجانب ….. سردفتر/کفیل دفتر تنظیم و بنامبرده تسلیم گردید.

سردفتر/ کفیل دفتر