قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۲۵

‌ماده ۱ – بند ۷ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۲۵ حذف و کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می‌گردند.

‌ماده ۲ – لایحه قانونی راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب ۱۳۵۹٫۳٫۳ شورای انقلاب در خصوص کمک به کارکنان دفاتر اسناد رسمی لغو می‌گردد.

‌ماده ۳ – پانزده درصد از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هرماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد.

‌تبصره – آیین‌نامه نحوه توزیع پاداش به کارکنان توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱٫۳٫۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری


آیین‌نامه‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ ۳ قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای از مواد قانون‌ دفاتر اسناد رسمی مصوب‌ ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ ریاست‌ قوه‌ قضاییه‌

در اجرای ماده‌ ۳ قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای از مواد قانون‌ دفاتر اسناد رسمی و كانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ مصوب‌ ۷۱/۳/۳ و تبصره‌ ذیل‌ آن‌، نحوه‌ توزیع پاداش‌ به‌ كاركنان‌ دفاتر اسناد رسمی به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ میشود:

ماده‌ ۱ ـ سردفتر هر دفترخانه‌، مكلف‌ است‌ ۱۵ درصد از حق‌ التحریر مصوب‌ اسناد تنظیمی در دفترخانه‌ را در هر ماه‌ احتساب‌ و به‌ كاركنان‌ و دفتریار دوم همان‌ دفترخانه‌ به‌ شرح‌ آتی پرداخت‌ نماید:

ماده‌ ۲ ـ برای پرداخت‌ پاداش‌، رعایت‌ شعائر اسلامی، نوع‌ شغل‌، مهارت‌ فنی، نحوه‌ رفتار با همكاران‌ و ارباب‌ رجوع‌، دقت‌ و صحت‌ در کار و حضور منظم‌، ملاك‌ عمل‌ خواهد بود.

ماده‌ ۳ ـ عناوین‌ شغلی موجود در دفاتر اسناد رسمی و امتیازات‌ عبارتند از:

  1. مستخدم‌ و آبدارچی: ‌۴ امتیاز
  2. نامه‌ رسان‌: ۵ امتیاز
  3. ماشین‌ نویس‌: ۶ امتیاز
  4. بایگان‌: ۷ امتیاز
  5. ثبات‌: ۷ امتیاز
  6. مسئول‌ خدمات‌ اداری و مالی دفترخانه‌: ۷ امتیاز
  7. سند نویس‌: ۸ امتیاز
  8. دفتریار دوم‌: ۵ امتیاز

و در صورتی كه‌ متصدی هر كدام‌ از مشاغل‌ فوق‌ الذكر باشد، از امتیاز آن‌ شغل‌ نیز بهره‌مند خواهد شد.

تبصره‌ ۱ ـ دفتریاران‌ دومی كه‌ عهده‌ دار كفالت‌ دفتریاری اول‌ باشند از دریافت‌ پاداش‌ برخوردار نخواهند بود.

تبصره‌ ۲ ـ در صورتی كه‌ كاركنان‌ دفترخانه‌، دارای مدرك‌ تحصیلی دیپلم‌ و لیسانس‌ و بالاتر از آن‌ باشند به‌ ترتیب‌ ۲ و ۳ امتیاز به‌ امتیازات‌ فوق‌ در هر رده‌ اضافه‌ میشود.

تبصره‌ ۳ ـ هرگاه‌ كارمندی تصدی چند شغل‌ از مشاغل‌ را عهده‌ دار باشد از كلیه‌ امتیازات‌ آن‌ مشاغل‌ استفاده‌ خواهد كرد.

ماده‌ ۴ ـ سردفتر دفترخانه‌، مكلف‌ است‌ در پایان‌ هر ماه‌ بر اساس‌ ضوابط‌ مذكور در مواد ۳ و ۵ این‌ آیین‌ نامه‌ ۱۵% از حق‌ التحریر ماهیانه‌ را طبق‌ لیستی، در قبال‌ اخذ رسید، به‌ كاركنان‌ دفترخانه‌ پرداخت‌ و یا به‌ حساب‌ بانكی آنان‌ واریز نماید.

تبصره‌ ۱ ـ در صورت‌ عدم‌ رعایت‌ ضوابط‌ مذكور در ماده‌ ۲ این‌ آیین‌ نامه‌ توسط‌ كارمند سردفتر میتواند ۵۰% از سهم‌ اختصاصی آن‌ كارمند را كسر و به تساوی بین‌ سایر كارمندان‌ دفترخانه‌ تقسیم‌ و به‌ آنان‌ پرداخت‌ نماید.

تبصره‌ ۲ ـ مرجع‌ رسیدگی به‌ شكایات‌ و اختلافات‌ فی مابین‌ سردفتر و كارمند، نسبت‌ به‌ اجرای تبصره‌ فوق‌، هیأت‌ موضوع‌ ماده‌ ۶ این‌ آیین‌ نامه‌ خواهد بود.

ماده‌ ۵ ـ نحوه‌ محاسبه پرداخت‌ ۱۵ درصد به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

۱۵ درصد حق‌ التحریر ماهیانه‌ هر دفترخانه‌ تقسیم‌ بر كل‌ امتیازات‌ كاركنان‌ آن‌ دفترخانه‌ ضرب‌ در امتیاز شغل‌ مورد تصدی هر كارمند، برای مثال‌:

فرض‌ بر این‌ است‌ كه‌: جمع‌ ۱۵ درصد ماهیانه‌ ۶۸۰۰۰۰ ریال‌ و جمع‌ امتیازات‌ ۳۴ و جمع‌ امتیاز شغل‌ ثبات‌ عدد ۷ باشد:

۱۴۰۰۰۰ = ۷ × ۳۴ ÷ ۶۸۰۰۰۰

و یا در صورتی كه‌ جمع‌ ۱۵ درصد ماهیانه‌ ۴۸۰۰۰۰ ریال‌ و جمع‌ امتیاز كاركنان‌ دفترخانه‌ای ۴۸ باشد و جمع‌ امتیاز سند نویس‌ عدد ۸ باشد:

۸۰۰۰۰ = ۸ × ۴۸ ÷ ۴۸۰۰۰۰

تبصره‌ ـ در صورتی كه‌ دفترخانه‌، فاقد كارمند باشد، سردفتر نسبت‌ به‌ پرداخت‌ ۱۵ درصد پاداش‌ موضوع‌ قانون‌، تكلیفی ندارد.

ماده‌ ۶ ـ در صورت‌ بروز اختلاف‌ فی مابین‌ سردفتر و كاركنان‌ دفترخانه‌ نسبت‌ به‌ میزان‌ و نحوه‌ پاداش‌، در هر واحد ثبتی، هیأتی مركب‌ از:

رئیس‌ واحد ثبتی یا قائم‌ مقام‌ او و یك‌ سردفتر به‌ انتخاب‌ سردفتران‌ همان‌ حوزه‌ ثبتی و یكی از كاركنان‌ دفاتر اسناد رسمی به‌ انتخاب‌ كاركنان‌ دفاتر اسنادرسمی همان‌ حوزه‌ ثبتی تشكیل‌ و ملاك‌، تصمیم‌ اكثریت‌ هیأت‌ خواهد بود كه‌ تصمیمات‌ آن‌ قطعی و لازم‌ الاجراء است‌.

تبصره‌ ـ مدت‌ عضویت‌ سردفتر و كارمند مزبور، دو سال‌ خواهد بود و انتخاب‌ مجدد آنها بلامانع‌ و عضویت‌ كلیه‌ اعضاء تبرعی است‌.

این‌ آیین‌ نامه‌ مشتمل‌ بر ۶ ماده‌ و ۷ تبصره‌ میباشد كه‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور مامور اجرای آن‌ است‌.